Siirry pääsisältöön
Lapin Näkövammaisten logo.
Lapin Näkövammaisten logo.

Säännöt

Lapin Näkövammaiset ry:n säännöt.

Tällä sivulla

SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYNTÄ

- Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 26.11.2016
- Merkitty yhdistysrekisteriin 13.01.2017

1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Lapin Näkövammaiset ry.
Sen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki ja toiminta-alue Lapin maakunta.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tehtävänä on Näkövammaisten Liitto ry:n jäsenyhdistyksenä toimia alueensa näkövammaisten etu-, asiantuntija-, palvelu- ja yhteistoimintajärjestönä. Yhdistyksen tarkoitus on edistää näkövammaisten mahdollisuuksia elää omaehtoista ja runsassisältöistä elämää.

3 § TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. ajaa ja valvoo erityisesti toiminta-alueensa näkövammaisten oikeuksien ja tavoitteiden toteuttamista vaikuttamalla päättäjiin, viranomaisiin ja kansalaismielipiteeseen;
 2. harjoittaa näkövammaisuuteen liittyvää tiedotus- ja koulutustoimintaa;
 3. edistää näkövammaisten tiedonsaantia harjoittamalla julkaisutoimintaa näkövammaisille saavutettavassa muodossa sekä osallistumalla toiminta-alueensa yleisten tiedonvälityspalvelujen kehittämiseen näkövammaisille soveltuviksi;
 4. tarjoaa näkövammaisille vertaistukea
 5. tukee näkövammaisten harrastuksia ja yhdessäoloa;
 6. tukee ja ohjaa toiminta-alueellaan järjestettävää, sekä yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta tukevaa näkövammaisten paikallistoimintaa.

4 § TALOUDELLINEN TOIMINTA

Yhdistys hankkii varoja toimintaansa varten varainkeräyksillä ja arpajaisilla, vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää elinkeinoa tai ansiotoimintaa.

5 § YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia, kannatus-, kunnia- tai yhteisöjäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä sen toiminta-alueella asuva näkövammainen. Jäsenyyttä haetaan yhdistyksen hallitukselta ja näkövammasta on esitettävä luotettava selvitys. Varsinainen jäsen saa kuulua vain yhteen Näkövammaisten liiton alueelliseen jäsenyhdistykseen.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen hyväksi.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa tukea yhdistystä.

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen alueella toimiva näkövammaisten paikallisyhdistys, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 § JÄSENMAKSUT

Yhdistys voi periä varsinaisilta jäseniltä, kannatusjäseniltä ja yhteisöjäseniltä liittymis- ja jäsenmaksua.

Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous seuraavaksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

7 § JÄSENYYDEN PÄÄTTÄMINEN

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jos jäsen:

 1. on muistutuksesta huolimatta laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen
 2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
 3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsentä on kuultava, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokouksia ovat yhdistyksen varsinainen kokous ja ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat maalis-huhtikuussa pidettävä kevätkokous ja marras-joulukuussa pidettävä syyskokous.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta sitä vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Kannatus- ja kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

Varsinainen jäsen saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on oltava yhdistyksen varsinainen jäsen ja hänen on esitettävä päivätty valtakirja. Valtuutus koskee yhtä kokousta eikä valtakirjaa voi siirtää. Asiamiehellä voi olla vain yksi valtakirja.

Jos kunniajäseneksi kutsutaan varsinainen jäsen, hänen äänioikeutensa säilyy. Yhteisöjäsenellä ei ole äänioikeutta.

Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei kokouksen enemmistö vaadi suljettua lippuäänestystä. Vaali on toimitettava suljettuna lippuäänestyksenä. Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö), ellei näistä säännöistä muuta johdu. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen vaaditaan yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan äänestyksessä voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaalissa ratkaisee arpa.

Jäsenen on saadakseen jonkin asian kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi jätettävä asiansa kirjallisesti hallitukselle, jonka on tuotava asia kevät- tai syyskokoukselle lausuntonsa kera. Kevätkokoukseen tarkoitettu asia on toimitettava hallitukselle ennen tammikuun loppua ja syyskokoukseen tarkoitettu asia ennen syyskuun loppua.

9 § KOKOUSKUTSU

Kokouskutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä jäsenille henkilökohtaisella kutsulla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Ylimääräiseen kokoukseen kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Henkilökohtainen kutsu on lähetettävä postitse jäsenille, joiden postiosoite on yhdistyksen tiedossa tai sähköpostitse jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteen kutsun toimittamista varten.

10 § KEVÄT- JA SYYSKOKOUSTEN TEHTÄVÄT

Kevätkokouksen tehtävänä on:

 1. käsitellä hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä tilikaudelta
 2. käsitellä hallituksen laatima yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
 3. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 4. käsitellä jäsenten tekemät aloitteet
 5. päättää muista esityslistassa mainituista asioista

Syyskokouksen tehtävänä on:

 1. päättää varsinaisten jäsenten ja yhteisöjäsenten liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi kalenterivuodeksi
 2. päättää puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot ja korvaukset
 3. vahvistaa yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 4. valita joka toinen vuosi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi
 5. valita kolme varsinaista jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle seuraaviksi kahdeksi kalenterivuodeksi
 6. valita hallitukseen kaksi varajäsentä seuraavaksi kalenterivuodeksi ja päättää heidän kutsumisjärjestyksestään estyneinä olevien varsinaisten jäsenten tilalle
 7. valita joka toinen vuosi tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa
 8. valita valtuutetut ja varavaltuutetut Näkövammaisten liitto ry:n valtuustoon liiton ohjeiden mukaisesti
 9. käsitellä jäsenten tekemät aloitteet
 10. päättää muista esityslistassa mainituista asioista.

11 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallitus valitaan syyskokouksessa yhdistyksen varsinaisista jäsenistä. Yhdistykseen työsuhteessa olevaa henkilöä ei voida valita hallituksen jäseneksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi.

Varajäsenten lisäksi hallituksesta eroaa vuosittain kolme varsinaista jäsentä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. edustaa yhdistystä ja panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
 2. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet
 3. pitää jäsenluetteloa
 4. päättää yhdistyksen omaisuuden vuokraamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
 5. päättää yhdistyksen kokousten ajankohdista ja paikoista, kutsua ne koolle ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 6. huolehtia, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen, varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty ja tilinpäätös tehdään määräajassa
 7. asettaa tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät, jotka toimivat hallituksen valvonnassa ja vastuulla
 8. valita ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja päättää heidän työsuhteidensa yleisistä periaatteista

12 § TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

13 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallituksen määräämä toimihenkilö, kukin yksin.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Sääntömuutoksen edellytyksenä on, että vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä kannattaa muutosesitystä.

Yhdistyksen on pyydettävä sääntöjen muutosesityksestä Näkövammaisten liitto ry:n hallituksen lausunto, joka on esitettävä sääntömuutoksesta päättävälle kokoukselle.

15 § PURKAMINEN

Yhdistyksen purkaminen edellyttää, että siitä tehdään päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joissa kummassakin vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä kannattaa purkamista.

Mikäli yhdistys puretaan, sen varat on luovutettava suomalaista näkövammaistyötä edistävään aatteelliseen ja yleishyödylliseen tarkoitukseen yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

16 § MUUT MÄÄRÄYKSET

Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia ja yhdistyksen toimintaa ohjaavia sääntöjä alemmanasteisia määräyksiä.