VUO­SI­KER­TO­MUS VUO­DEL­TA 2017

          
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 9.3.2018
Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 14.4.2018

Lapin Näkövammaiset ry
Maakuntakatu 12
96100 ROVANIEMI
P. 0400 – 146 641


Sisällysluettelo

1. YLEISTÄ
2. HALLINTO
3. YHDISTYKSEN TOTEUTTAMA TOIMINTA
   3.1. Tiedonsaannin turvaaminen
   3.1.1. Äänilehtituotanto
   3.1.2. Muu tiedottaminen
   3.2. Osallistumismahdollisuuksien lisääminen
   3.2.1. Paikallistoiminta
   3.2.2. Seutukuntatoiminta
   3.2.3. Alueellinen toiminta
   3.2.4. Tietotekniikkapalvelu
   3.2.5. Käsityötoiminta
   3.2.6. Liikuntatoiminta
   3.2.7. Kulttuuritoiminta
   3.3. Näkövammaisuudesta ja näkövammaispalveluista tiedottaminen
   3.3.1. Näkövammaisuudesta tiedottaminen
   3.3.2.  Vertaisohjaajatoiminta
4. TALOUS JA VARAINHANKINTA
5. YHTEISTYÖ
6. LOPPUSANAT

Liitteet: LIITE1, LIITE2


1. YLEISTÄ

Lapin Näkövammaiset ry (jäljempänä yhdistys) on Näkövammaisten liitto ry:n (jäljempänä  liitto) pohjoisin alueyhdistys, jonka toiminta-alueena on Lapin maakunta. Yhdistys toimii alueensa näkövammaisten oikeuksienvalvonta-, asiantuntija-, palvelu- ja yhdessäolojärjestönä.

Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Rovaniemellä osoitteessa Maakuntakatu 12.

Yhdistyksen jäsenmäärät (tilanne 31.12.)
jäsenlaji                                                       2017     2016     2015     2014
varsinaiset (näkövammaiset) jäsenet           384       367       350       348
kannatusjäsenet                                           117       117       119       155
yhteisöjäsenet                                              1           1          1           1
Yhteensä                                                     502       485      470       504


Varsinaisten jäsenten määrän nousua selittää toimiva yhteistyö jäsenhankinnassa ja yhdistyksen palveluista tiedottamisessa yhteistyökumppaneiden kesken.

Vuoden 2017 toiminnallaan yhdistys on pyrkinyt edistämään lappilaisen näkövammaisen hyvinvointia sekä tavoittamaan edelleen erityisesti näkövammaistoiminnan ja näkövammaisille tarkoitettujen palveluiden ulkopuolella olevia näkövammaisia henkilöitä. Yhdistyksen palvelut ovat olleet avoimia yhdistyksen jäsenyydestä riippumatta.2. HALLINTO

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.4.2017 Lähteentien Pirtillä Rovaniemellä. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 25.11.2017 ravintola Valdemarissa Rovaniemellä.

Yhdistyksen hallitus kokoontui 8 kertaa ja käsitteli 109 pykälää.

Yhdistyksen työntekijöinä ovat työskennelleet yhdistyksen omalla rahoituksella järjestösihteeri sekä STEA:n hankerahoituksella atk-kouluttaja, toimistosihteeri ja vastaava ohjaaja. Erillisessä Paikka Auki - hankkeessa toimi assistentti 1.2.2017 – 31.1.2018. Lisäksi yhdistyksellä on ollut toimintavuoden aikana henkilö työkokeilussa atk-tukihenkilön tehtävissä sekä tuntityöläisiä.

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat vuonna 2017 toimineet Tuomas Enbuske (HTM) ja Risto Pauna (KHT).

Toimihenkilöiden ja luottamushenkilöiden käymät koulutukset:
10. - 11.2. Näkövammaisten liiton Järjestöpäivät (vastaava ohjaaja ja puheenjohtaja)
14.9. Kuulon ja näön apuväline-esittely, Polar Print ja Audienta (kaikki toimihenkilöt)
30.9. Invalidiliiton Sote haltuun - koulutus (puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja)
5. - 6.10. Näkövammaisten liiton Toimihenkilöpäivät (vastaava ohjaaja)
9.-10.11. Liikuntamaa ja apuvälinemessut (järjestösihteeri ja assistentti)
IT-päivät (atk-kouluttaja)

Toimintasuunnitelmassa esitettyjen hallinnon kehittämistoimenpiteiden toteutumisen arviointi

Tavoite 1:
Muutetaan yhdistyksen viestintäkäytäntöjä syksyllä 2016 valmistuvan viestintätyöryhmän toimenpide-esityksen pohjalta

Toteuman arviointi:
Viestintätyöryhmän toimenpide-esitys on kesken. Yhdistyksen viestintäkäytäntöjä on muutettu arjen toiminnassa.

Tavoite 2:
Kehitetään tapahtumien suoritteiden raportoinnissa käytettyjä sähköisiä työmenetelmiä

Toteuman arviointi:
Menetelmiä on kehitetty erityisesti raportoinnin ja tilastoinnin suhteen. Tapahtumien kirjaamisessa on edelleen kehitettävää.

Tavoite 3:
Kehitetään toiminnan arvioinnin mittareita ja arvioinnin esitystapaa vuosikertomuksessa

Toteuman arviointi:
Arvioinnin mittareita ei ole kehitetty. Työ jatkuu vuonna 2018.

Tavoite 4:
Varmistetaan henkilöstöhallinnon ohjeistuksien ajantasaisuus

Toteuman arviointi:
Hallintosääntöuudistus on aloitettu syksyllä 2017.


3. YHDISTYKSEN TOTEUTTAMA TOIMINTA

Yhdistyksen toteuttama toiminta jakautuu jäljempänä käsiteltäviin osa-alueisiin. Jokaisesta osa-alueesta on esitelty toiminnan tavoitteet toimintasuunnitelmassa esitetyssä muodossa, tuotokset, tulokset ja vaikutukset, sekä lopuksi arvio toiminnasta.


3.1. Tiedonsaannin turvaaminen
3.1.1. Äänilehtituotanto

Tavoitteet toimintasuunnitelmassa


Alueen näkövammaisten tiedonsaannin turvaamiseksi yhdistys tuottaa viikoittain digitaaliseen Daisy -äänitemuotoon eri puolilla toiminta-aluettaan ilmestyviä sanoma- ja paikallislehtiä, sekä seurakuntalehtiä. Yhdistyksen tuottamat äänilehdet ovat näkövammaisten tietokoneenkäyttäjien kuunneltavissa myös liiton tiedonhallintapalveluiden internet-sivujen kautta. Lisäksi tuotetaan kuukausittain yhdistyksen äänilehti Ääniseita.

Toiminnan toteuttamisessa tärkeässä roolissa oleville vapaaehtoislukijoille järjestetään kaksi koulutus- ja/tai virkistystilaisuutta vuodessa.

Tuotokset

Vapaaehtoislukijoita vuoden aikana oli 8. Näiden lisäksi Ammattiopisto Lappian opiskelijat tuottivat äänilehtiä osana opintojaan. Vapaaehtoisille järjestettiin yksi virkistysilta teatterissa.

Yksittäisten lehtien postituksen sijaan lehtiä koottiin maakuntalehtikoosteiksi, jonka myötä samalta Daisy -levyltä oli kuunneltavissa useampi paikallislehti.

Maakuntalehtikooste 1 sisälsi koosteet lehdistä Uusi Rovaniemi, Sompio ja Kotilappi sekä Sallan kunnan tiedotuslehdestä. Koosteella oli toimintavuoden päättyessä yhteensä 91 (2016: 90, 2015: 97, 2014: 102) tilaajaa. 

Maakuntalehtikooste 2 sisälsi koosteet lehdistä Inarilainen, Kittilä ja Kuriiri sekä Kittilän kunnan tiedotuslehdestä. Koosteella oli toimintavuoden päättyessä yhteensä 34  (2016: 35, 2015: 42, 2014: 47) tilaajaa.

Maakuntalehtikooste 3
sisälsi koosteet lehdistä Enontekiön Sanomat, Lounais-Lappi, Luoteis-Lappi, Meän Tornionlaakso ja Kemi-Tornio, sekä Meri-Lapin seurakuntien Kirkkolaiva –lehden. Koosteella oli toimintavuoden päättyessä yhteensä 53 (2016: 50, 2015: 51, 2014: 54) tilaajaa.

Rovaniemen seurakuntalehti Pääskyä toimitettiin omana äänilehtenään seurakunnan alueella asuville näkövammaisille. Äänipääskyllä oli toimintavuoden päättyessä yhteensä 20 (2016: 21, 2015: 19, 2014: 23) tilaajaa.

Jäsenlehti Ääniseidan kautta tiedotettiin yhdistyksen alueellisesta ja paikallisesta toiminnasta sekä näkövammaisia koskettavista ajankohtaisista asioista. Lisäksi Ääniseita sisälsi sanomalehtikoosteen Lapin Kansasta ja Pohjolan Sanomista (lehden lakkauttamiseen asti keväällä 2017), sekä teemapalstojen mukaisia artikkeleita eri aikakausilehdistä ja muista julkaisuista. Ääniseita ilmestyi vuoden aikana 11 kertaa. Ääniseidalla oli toimintavuoden päättyessä 194 (2016: 196, 2015: 187, 2014: 189) tilaajaa.

Yhteensä yhdistyksen tuottamia äänilehtiä tilasi vuoden lopulla 244 eri henkilöä (2016: 202). Kuuntelijoiden joukossa voi olla toiminta-alueen ulkopuolella asuvia näkövammaisia sekä muiden vammaisryhmien edustajia. Tämän lisäksi äänilehdet ovat olleet kuunneltavissa Näkövammaisten liiton sähköisen THP –palvelun kautta. Näitä kuuntelumääriä ei ole huomioitu vuosikertomuksessa.

Tulokset ja vaikutukset

Äänilehtien tilaajat saavat äänilehtien kautta tasavertaiset mahdollisuudet osallistua paikallisten yhteiskunnallisten asioiden seuraamiseen.

Arviointi

Äänilehtien vapaaehtoislukijoiden rekrytoimiseksi tehtiin paljon töitä syksyllä 2017. Yhdistyksen edustaja esiintyi television alueuutisissa vapaaehtoisia hakien. Uusia vapaaehtoislukijoita saatiin tämän lisäksi myös yhteistyönä Lyseonpuiston lukion IB-linjan ja Ammattiopisto Lappian kanssa.

Postinjakelun ongelmat ovat kertautuneet äänilehtitoiminnassa. Posti on toisinaan jakanut tarvittavia lehtiä kaksi päivää myöhässä, toisinaan jättänyt ne kokonaan jakamatta. Myös jakelun kellonaika on vaihdellut vuoden mittaan. Jakelun epävarmuus on lisännyt tarvetta vapaaehtoislukijoiden työn koordinointiin.

Aikaisempina vuosina jatkunut koosteiden tilaajamäärien väheneminen on pysähtynyt. Syynä voi olla yhdistyksen kasvanut jäsenmäärä ja sitä kautta tavoitettujen näkövammaisten määrä.

Toiminnan vaikuttavuus- ja tyytyväisyyskysely tilaajille tehdään seuraavan kerran vuonna 2018.


3.1.2. Muu tiedottaminen

Tavoitteet toimintasuunnitelmassa


Yhdistyksen uutiskirje Verkkoseita kokoaa tietoa toiminnasta ja tapahtumista, sekä näkövammaisia koskettavista muutoksista. Sähköpostitiedotetta toimitetaan läpi toimintavuoden viikoittain kesä- ja talvitaukoa lukuun ottamatta.

Yhdistyksen www-sivuilta löytää tietoa yhdistyksen toiminnasta ja
toimijoista. Sosiaalisen median käytössä huomioidaan kohde- ja sidosryhmien erityispiirteet.

Yhdistyksellä on mahdollisuus muokata myös muuta näkövammaisen henkilön tarvitsemaa mustavalkoista materiaalia hänelle soveltuvaan muotoon esimerkiksi pistekirjoituksena.

Sähköisestä tiedotteesta näkövammaiset tietokoneenkäyttäjät (tavoite 100 eri henkilöä) ja sidosryhmien edustajat (tavoite 100 eri henkilöä) saavat tietoa yhdistyksestä ja näkövammaistoiminnasta.

Tavoitteena vierailuja www-sivuilla vuoden aikana vähintään 3000 kertaa. Vierailija löytää ajan tasalla olevaa tietoa näkövammaisuudesta, yhdistyksen toiminnasta ja toimijoista.

Tuotokset

Sähköpostitiedote Verkkoseitaa lähetettiin näkövammaisille tietokoneen käyttäjille ja yhteistyötahoille viikoittain kesä- ja talvitaukoa lukuun ottamatta. Verkkoseidalla oli toimintavuoden päättyessä 186 (2016: 183, 2015: 179, 2014: 166) tilaajaa, joista 116 näkövammaisia.

Google Analytics -kävijälaskurin tietojen perusteella toimintavuonna kotisivuilla vieraili 2100 käyttäjää 3200 istunnossa (2016: 2421 / 3479, 2015: 2223 / 2969).

Verkkoseidan lisäksi yhdistyksen järjestämistä tapahtumista on tiedotettu erikseen tapahtuman kohderyhmälle kohdennetusti.

Tulokset ja vaikutukset

Tiedottamisen myötä kohderyhmä saa tietää yhdistyksen toiminnasta ja osallistumismahdollisuudet lisääntyvät.

Arviointi

Verkkoseidan sidosryhmien edustajien määrä jäi tavoitteesta. Toisaalta Verkkoseita oli luettavissa myös liiton sähköpostikeskustelualueelta (THP:n Lappi-alueelta) ja yhdistyksen kotisivuilta, joten kattavuus näkövammaisten keskuudessa on tilaajien määrää suurempi.

Kotisivujen kävijätavoitteesta jäätiin. Jatkossa on hyvä pohtia, antaako kävijätavoitteen määrittely ja seuranta olennaista lisätietoa yhdistyksen toiminnasta, vai voisiko kävijätavoitteiden asettamisesta luopua. Vuoden aikana yhdistys on aktivoitunut Facebook-sivun ylläpidossa. Facebook-julkaisujen seuranta voisi antaa kattavampaa tietoa kuin www-sivujen kävijämäärätiedot.

Seuraava toiminnan vaikuttavuus- ja tyytyväisyyskysely tilaajille toteutetaan 2018.


3.2. Osallistumismahdollisuuksien lisääminen

Tässä kappaleessa esitetty toiminta muodostaa vertaistuellisen toiminnan rungon. Tuotoksia on seurattu osa-alueittain seuraavilla mittareilla:

Mittarit
Tapahtumat yhteensä
Suoritteet yhteensä (kaikki osallistumiskerrat yhteensä)
Näkövammaisten suoritteet (näkövammaisten osallistumiskerrat yhteensä, sisältyy lukuun suoritteet yhteensä)
Näkövammaiset osallistujat (yksittäisten näkövammaisten osallistujien lukumäärä)

Yksityiskohtaisemmat tiedot tapahtumista löytyvät liitteestä 2, tapahtuma- ja toimintakooste.


3.2.1. Paikallistoiminta

Tavoitteet toimintasuunnitelmassa


Säännöllistä näkövammaisten kerhotoimintaa on neljäntoista Lapin kunnan alueella. Niiden kuntien näkövammaiset, joissa säännöllistä toimintaa ei ole, osallistuvat toisinaan naapurikuntien kerhotapahtumiin. Yhdistyksen toiminta-alueella toimii yksi näkövammaisten paikallisyhdistys. Kemin Seudun Näkövammaiset ry:n toiminta-alueeseen kuuluvat Kemin kaupungin lisäksi Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnat. Yhdistyksellä ei ole paikallistoimijoihin nähden virallista määräysvaltaa, mikä lisää kokonaiskoordinoinnin toteuttamisen tarpeellisuutta.

Yhdistys koordinoi toiminta-alueellaan järjestettävää näkövammaisten paikallistoimintaa. Toiminnan järjestäminen nykyisessä laajuudessa ei olisi mahdollista ilman paikallisia vapaaehtoisia ohjaajia ja aktiiveja. Paikallistoiminnan aktiiveille järjestetään vuosittain omat koulutus- ja virkistyspäivät, jossa tarjotaan työnohjausta ja ideoita paikallisesti järjestettävän näkövammaistoiminnan monipuolistamiseksi.

Yhdistyksen toimihenkilöt käyvät jokaisessa toimialueen paikalliskerhossa vierailulla vuoden aikana, osittain osana muuta toimintasuunnitelmassa esitettyä toimintaa.

Osallistujatavoite 170 eri näkövammaista henkilöä, 1400 suoritetta. Järjestettyyn toimintaan osallistuvista tyytyväisten osuus yli 80%. Paikallistoiminnan aktiiveille on tarjolla toimintaan suunnittelu- ja tiedotusapua, sekä matalan kynnyksen työnohjausta.

Tuotokset ja mittarit

Tapahtumat yhteensä: 135
Suoritteet yhteensä: 1283
Näkövammaisten suoritteet: 793
Näkövammaiset osallistujat: 127

Vertaisryhmiä järjestettiin 14 paikkakunnalla. Osassa paikkakunnista järjestettiin useampia ryhmiä, esimerkiksi Kemissä naisten vertaisryhmä ja paikalliskerho, Rovaniemellä paikalliskerho, käsityökerho, tietovisaryhmä ja allasjumpparyhmä, Torniossa paikalliskerho ja allasjumpparyhmä.

Paikallistoiminnan aktiiveille järjestettiin aluetoiminnan yhteydessä esitelty koulutuspäivä.

Tulokset ja vaikutukset

Näkövammaisten vertaistoiminta vaikuttaa positiivisesti osallistujien arkeen. Osallistujien tietoisuus näkövammaan liittyvistä palveluista, apuvälineistä sekä näkövammaisena toimimisesta lisääntyy.

Arviointi

Kaikki olemassa olevat paikalliskerhot ovat jatkaneet toimintaansa läpi vuoden. Toisaalta osallistujien määrä ja pidettyjen kerhotapaamisten määrä on aavistuksen pienentynyt. Merkittävin syy lienee kohderyhmän keski-iän jatkuva kasvu.

Ryhmien ohjaajien kanssa käydään palautekeskustelu vuosittain STEA:lle palautettavaan Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitykseen liittyen toimintavuoden päätyttyä.

Yhdistyksen toimintaan vuonna 2017 osallistuneilta kerättiin palautetta toiminnasta vuodenvaihteessa 2017-2018. Tulosten analyysi ei ole valmis tätä vuosikertomusta laadittaessa.

Arviointitietoa toimintaan osallistuvien tyytyväisyydestä ei kerätty. Arviointikriteeristä on luovuttu vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta alkaen.


3.2.2. Seutukuntatoiminta

Tavoitteet toimintasuunnitelmassa


Seutukunnallisen toiminnan järjestämisen lähtökohtana on yksittäisen näkövammaisen osallistumismahdollisuuksien lisääminen ja paikallistoimijoiden yhteistyön tiivistyminen. Seutukuntatapaamisten myötä kokemuksia ja käytäntöjä vaihdetaan yli kuntarajojen.
Yhdistys järjestää seutukuntatapaamisen jokaisessa Lapin kuudessa seutukunnassa:
Kevätkausi: Kemi-Tornio, Tornionlaakso, Tunturi-Lappi
Syyskausi: Itä-Lappi, Rovaniemi, Pohjois-Lappi
Osallistujatavoite 100 eri näkövammaista henkilöä, 100 suoritetta. Toimintaan osallistuu näkövammaisia kunnista, joissa ei järjestetä säännöllistä kerhotoimintaa. Järjestettyyn toimintaan osallistuvista tyytyväisten osuus yli 80%.
Tuotokset ja mittarit

Tapahtumat yhteensä: 5
Suoritteet yhteensä: 104
Näkövammaisten suoritteet: 54
Näkövammaiset osallistujat: 53

Toimintaan osallistui näkövammaisia paikkakunnilta, joilla ei ole säännöllistä kerhotoimintaa.

Toimintasuunnitelmassa olleet seutukuntatapahtumat toteutuivat suunnitellusti, paitsi Kemi-Tornion tapahtuma, joka yhdistettiin Torniossa järjestettyyn kulttuuriviikonloppuun.

Tulokset ja vaikutukset

ks. Paikallistoiminta.

Arviointi

Yksittäisten näkövammaisten osallistujien määrällinen tavoite ei täyttynyt. Syy tavoitteesta jäämisestä on luultavimmin liian korkeaksi asetettu tavoite.  Mittaria ei käytetty edellisenä vuonna, eikä vertailutietoa ollut saatavilla.

Arviointitietoa toimintaan osallistuvien tyytyväisyydestä ei kerätty. Arviointikriteeristä on luovuttu vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta alkaen.


3.2.3. Alueellinen toiminta

Tavoitteet toimintasuunnitelmassa


Yhdistys tukee näkövammaisten omatoimisuutta, itsenäistä selviytymistä ja jaksamista järjestämällä arjessa tarvittavia toimintoja ylläpitävää ja kehittävää opinto-, harrastus- ja virkistystoimintaa.

Vuonna 2017 alueellisen toiminnan järjestämisessä teemana on suomalainen kulttuuri Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi.   Aluetapahtumia pyritään järjestämään eri puolilla toiminta-aluetta. Yhdistys suunnittelee järjestävänsä seuraavat aluetapahtumat:
helmikuu:     Paikallistoiminnan aktiivien päivät (2 pv)
maaliskuu:   Kulttuuriviikonloppu     (2-3 pv)
huhtikuu:     Uusien jäsenten päivä     (1 pv)
huhtikuu:     Toimintapäivä hyvinvointiteemalla (1 pv)
toukokuu:     Liikuntatapahtuma OuLaKa  (3 pv)
kesäkuu:      Sodankylän elokuvajuhlien kuvailutulkatut elokuvat (1 pv)
kesäkuu:      Kesäretki (5 pv)
elokuu:         Käsityökurssi Sallan Lomakodilla (5 pv)
syyskuu:      Nuorten päivä  (1 pv)
marraskuu:  Toimintapäivä kulttuuriteemalla (1 pv)

Osallistujatavoite 140 eri näkövammaista henkilöä, 260 suoritetta. Järjestettyyn toimintaan osallistuvista tyytyväisten osuus yli 80%.

Tuotokset ja mittarit

Tapahtumat yhteensä: 9
Suoritteet yhteensä: 264
Näkövammaisten suoritteet: 145
Näkövammaiset osallistujat: 75

Toimintasuunnitelmassa olleet aluetapahtumat toteutuivat suunnitellusti, pois lukien nuorten päivä joka ei toteutunut ilmoittautumisten vähäisyyden vuoksi.

Tulokset ja vaikutukset

ks. paikallistoiminta

Arviointi

Määrällisissä tavoitteissa onnistuttiin. Toiminnan kohderyhmän keski-iän nousu näkyy aluetapahtumien osallistumismäärissä. Useamman päivän tapahtumiin osallistujat ovat pieni aktiivinen vähemmistö kaikista toimintaan osallistuvista.

Arviointitietoa toimintaan osallistuvien tyytyväisyydestä ei kerätty. Arviointikriteeristä on luovuttu vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta alkaen.


3.2.4. Tietotekniikkapalvelu

Tavoitteet toimintasuunnitelmassa


Tietotukitoiminnan tavoitteena on parantaa näkövammaisen henkilön arjen sujuvuutta vähentämällä näkövamman aiheuttamia haittoja tieto- ja viestintätekniikan avulla. Lapin Näkövammaiset ry:n Tietotekniikkapalvelu toimii alueen asiantuntijatahona näkövammaisten tietotekniikkatoimintaan liittyvissä kysymyksissä.
Tietotekniikkapalvelun kautta lappilaisella näkövammaisella henkilöllä on mahdollisuus tutustua näkövammaisen henkilön tietotekniikan hyödyntämismahdollisuuksiin, saada tietokoneen käyttöön liittyvää ohjausta, sekä käyttäjätukea.
Vuonna 2016 aloitetun, tietotekniikkapalvelun osaamisen ympärillä toteutettavan paikallisen matalan kynnyksen vertaisryhmätoiminnan järjestämistä jatketaan.

Pienryhmäohjaus, päiviä yhteensä 24:

Kemi 6 päivää
Rovaniemi 18 päivää

Matalan kynnyksen vertaisryhmätoiminta, päiviä yhteensä 22:

Kemi 6 päivää
Kemijärvi 2 päivää
Kittilä 2  päivää
Rovaniemi 6 päivää
Sodankylä 4 päivää
Ylitornio 2 päivää

Osallistujatavoite tapahtumissa 50 eri näkövammaista henkilöä, 230 suoritetta. Henkilökohtaista käyttäjätukea tai neuvontaa saa vuoden aikana vähintään 70 eri näkövammaista henkilöä. Henkilöiden atk-taidot kehittyvät mahdollistaen itsenäisen atk-laitteiden ja apuvälineiden käytön.

Tuotokset ja mittarit

Tapahtumat yhteensä: 31
Suoritteet yhteensä: 279
Näkövammaisten suoritteet: 176
Näkövammaiset osallistujat: 43

Toteutunut pienryhmäohjaus, päiviä yhteensä 8:
Kemi 6
Rovaniemi 2

Matalan kynnyksen vertaisryhmätoiminta, päiviä yhteensä 21:
Rovaniemi 6
Kemi 6
Sodankylä 4
Ylitornio 2
Kemijärvi 1
Kittlä 2

Tapahtumiin osallistuneiden näkövammaisten lisäksi tietotekniikkapalvelu antoi henkilökohtaista käyttäjätukea 61 yksittäiselle henkilölle.

Tulokset ja vaikutukset

ICT-ohjaus paransi osallistujien mahdollisuuksia osallistua digitaaliseen yhteiskuntaan ja asioida itsenäisesti verkossa.

Arviointi

Pienryhmäohjaus eli ICT-kurssit Rovaniemellä jäivät tavoitteesta selvästi (tavoite 18, toteuma 2 kertaa). Vuoden aikana tarjottiin 13 yksittäisestä aiheesta useita kursseja, jotka peruuntuivat ilmoittautujien puutteen vuoksi. Pienryhmäohjauksen jatkamista tulevaisuudessa on syytä harkita.


3.2.5. Käsityötoiminta

Tavoitteet toimintasuunnitelmassa


Käsityötoiminnassa harjoitellaan ohjatusti näkövammaisille sopivia työskentelytaitoja ja apuvälineiden käyttöä.

Käsityöpäivät (opetusta 5h / päivä):

Kevätkausi: Pello ja Posio
Syyskausi: Kemijärvi ja Sodankylä

Käsityökurssi Sallassa:

esitelty alueellisen toiminnan yhteydessä

Käsityökerhot Rovaniemellä (opetusta 3h / päivä):

Kevätkausi: 10 kertaa
Syyskausi: 10 kertaa

Myyjäiset Rovaniemellä:

Kevätkausi: 2 kertaa
Syyskausi: 2 kertaa

Osallistujatavoite 30 eri näkövammaista henkilöä, 250 suoritetta. Näkövammaiset henkilöt oppivat uusia keinoja luovaan itseilmaisuun sekä tarve- ja taide-esineiden valmistukseen.

Tuotokset ja mittarit

Tapahtumat yhteensä: 33
Suoritteet yhteensä: 491
Näkövammaisten suoritteet: 176
Näkövammaiset osallistujat: 43

Pelloon suunniteltu käsityöpäivä toteutettiin Kittilässä. Käsityökerho luovutti talkoilla tekemänsä 70 neuletuotetta jaettavaksi vähävaraisille lapsiperheille Hope ry:n kautta. Talkoisiin osallistui 14 henkilöä.

Tulokset ja vaikutukset

Käsityökerhon myyjäis- ja vapaaehtoistoiminta on lisännyt näkövammaisyhteisön näkyvyyttä positiivisella tavalla. Käsitöistä puhumisen yhteydessä myyjäisten näkevät asiakkaat ovat tutustuneet muun muassa pistekirjoitukseen, opaskoiriin ja valkoiseen keppiin.

Toimintaan osallistujat ovat itse aktiivisia toimijoita ja vapaaehtoistyöntekijöitä, eivät pelkästään vapaaehtoistoiminnan kohteita.  Itse tekeminen on voimaannuttanut osallistujia.

Arviointi


Määrälliset tavoitteet saavutettiin. Suoritteissa näkyy myyjäisissä kohdattujen näkevien henkilöiden suuri osuus.


3.2.6. Liikuntatoiminta

Tavoitteet toimintasuunnitelmassa


Liikunta kuuluu osana useimpien alueellisten tapahtumien ohjelmiin. Alueellinen OuLaKa-liikuntatapahtuma on esitelty alueellisen toiminnan yhteydessä.

Yhdistys markkinoi Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry:n Kuntokuu -tapahtumaa helmi- ja syyskuussa.
Yhdistys järjestää Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry:n keilailun Keilacup 2016-2017 osakilpailun Rovaniemellä keväällä 2017 taatakseen osallistumismahdollisuuksia urheilukilpailuihin myös pohjoisessa asuville vammaisurheilijoille. Ei kustannusvaikutuksia.

Rovaniemi:

Allasjumppa, 26 kertaa
Ratavuoro, 26 kertaa
Ulkoliikuntapäivät, 2 kertaa
Vammaisurheilukilpailuiden osallistumismaksuissa tukeminen, hallituksen erillisellä päätöksellä

Tornio:

Allasjumppa, 26 kertaa

Osallistujatavoite 30 eri näkövammaista henkilöä, 150 suoritetta. Näkövammaiset tutustuvat heille soveltuviin liikuntamuotoihin ja liikunnan soveltamiseen näkökyvylleen sopivaksi.

Tuotokset ja mittarit

Tapahtumat yhteensä: 64
Suoritteet yhteensä: 401
Näkövammaisten suoritteet: 290
Näkövammaiset osallistujat: 20

Tulokset ja vaikutukset

Näkövammaisille suunnattu ohjattu liikunta ylläpitää toimintakykyä. Harjoitteissa on otettu huomioon näkövammaisen erityistarpeet esimerkiksi keskikehon hallintaan ja tasapainon kehittämiseen liittyen.

Arviointi

Kirjatut liikuntatapahtumat vähenivät viime vuodesta, koska Posion allasjumpparyhmä siirtyi omasta näkövammaisryhmästään yleiseen, Posion kansalaisopiston järjestämään ryhmään.
Rovaniemen ja Tornion liikuntatoiminnan toteuttamiseen vaikuttavat Rovaniemen kaupugilta ja Vappu ja Oskari Yli-Perttulan säätiöltä saatavat avustukset.


3.2.7. Kulttuuritoiminta

Tavoitteet toimintasuunnitelmassa


Vuonna 2016 aloittanut etäyhteyden (Skype) välityksellä kokoontuva kirjakerho jatkaa ja laajentaa toimintaansa. Yhdistys ja kerhon osallistujat esittelevät toimintaansa laajemmin käyttäen olemassa olevia tiedotuskanavia.

Yhdistys tuottaa kulttuuriohjelmaa omiin kokoontumisiinsa sekä mahdollisuuksien mukaan esittää tuottamaansa ohjelmaa myös toiminta-alueensa palvelutaloissa. Vuonna 2015 käytyä Tunne Musiikki -koulutusta hyödynnetään ohjelman toteutuksessa.
Osallistujatavoite 6 eri näkövammaista henkilöä, 45 suoritetta. Kirjakerhosta tiedottaminen tuottaa lisäsisältöä myös niille, jotka eivät toimintaan muuten osallistu. Annettu esimerkki kannustaa perustamaan muiden aihealueiden ympärille rakentuvia etäyhteyksillä kokoontuvia vertaisryhmiä.
Kulttuuritoiminnan myötä tuotetaan ja esitetään teatteriesitys tai muu kulttuuriohjelma, joka esitetään aluetapahtumassa.

Tuotokset ja mittarit

Tapahtumat yhteensä: 20
Suoritteet yhteensä: 316
Näkövammaisten suoritteet: 91
Näkövammaiset osallistujat: 9

Teatteriryhmä Met Näkkärit ei valmistanut uutta teosta, mutta esitti vuonna 2016 ensiesityksensä saaneen näytelmän ”Kahdesta Ikkunasta” yleisölle kolme kertaa: 16.5. Torniossa Iloisesti yhdessä -Suomi 100 juhlatilaisuudessa (yleisöä arviolta 100 henkilöä), 23.5. Sodankylässä Hannuksenkartanon palvelutalossa (yleisöä arviolta 100 henkilöä) sekä 16.11. Oulussa Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n syyskokouksessa (yleisöä arviolta 25 henkilöä). Yleisönä oli pääsääntöisesti yhdistyksen kohderyhmään kuulumattomia henkilöitä.

Skype-kirjakerho kokoontui 11 kertaa. Suoritteita yhteensä 53.

Kuvataidekerho kokoontui 6 kertaa. Suoritteita yhteensä 38. YLE teki kerhosta jutun, joka esitettiin television alueuutisissa syksyllä 2017.

Tunne Musiikki -koulutusta ei hyödynnetty.

Tulokset ja vaikutukset

Osallistujat olivat aktiivisia toimijoita ja siten voimaantuivat.

Arviointi

Kulttuuritoiminnan määrälliset tavoitteet saavutettiin. Syyskokoukseen tuotettiin vapaaehtoisvoimin kulttuuriohjelmaa. Met Näkkärit -teatteriryhmä tavoitti huomattavan suuren yleisömäärän, samoin YLE:n uutisjuttu kuvataidekerhosta. Kulttuuritoiminta lisäsi merkittävästi näkövammaisten näkyvyyttä paikallisella tasolla.
 

3.3. Näkövammaisuudesta ja näkövammaispalveluista tiedottaminen
3.3.1. Näkövammaisuudesta tiedottaminen

Tavoitteet toimintasuunnitelmassa


Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta

Yhdistyksen toteuttama ohjaus- ja neuvontatyö painottuu näkövammaisuuteen ja näkövammaispalveluihin liittyviin asioihin. Kohderyhmänä ovat toiminta-alueen näkövammaisten lisäksi myös sidosryhmien edustajat. Ohjaus- ja neuvontatyötä toteutetaan lähtökohtaisesti palvelukeskuksesta käsin sekä henkilökohtaisesti että puhelinpalveluna ja näkövammaisten tietokoneenkäyttäjien määrän lisääntyessä myös internetin välityksellä.

Ryhmämuotoiset infotilaisuudet

 Yhdistyksen henkilöstö osallistuu mahdollisuuksien mukaan erilaisiin messu- ja infotapahtumiin yksin ja/tai yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. Yhdistys vastaanottaa opiskelijaryhmiä vierailemaan palvelukeskuksessa, sekä jalkautuu infotilaisuuksien merkeissä oppilaitoksiin ja työyhteisöihin.

Tiedotustoiminnan koordinoinnista vastaava toimihenkilö on vastaava ohjaaja.

Yhdistys ottaa tiedotustoiminnassaan huomioon erityisesti näkövammaisuuteen liittyvät teemapäivät:

    • Maailman pistekirjoituspäivä 4.1.
    • Kansainvälinen opaskoirapäivä, huhtikuun viimeinen keskiviikko
    • Kansainvälinen retiniitikon päivä, syyskuun kolmas lauantai
    • Kansainvälinen valkoisen kepin päivä 15.10.   
    • Sokeain viikko, marraskuun toinen viikko

Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta

Yhteydenottoja vuoden aikana on yhteensä vähintään 1 500. Yhteyttä ottavien henkilöiden osalta yhteydenottoon johtaneet tarpeet tulevat täytettyä, tietoisuus toiminnasta ja palveluista lisääntyy.

Ryhmämuotoiset infotilaisuudet

Infotilaisuuksia järjestetään vuodessa vähintään 16. Tietoisuus näkövammaisuudesta, näkövammaispalveluista, näkövammaisen henkilön kohtaamisesta ja opastamisesta, sekä yhdistyksen olemassaolosta ympäröivässä yhteiskunnassa lisääntyy.
Tuotokset

Toimihenkilöt kirjasivat vuoden aikana yhteensä 1290 henkilökohtaista ohjausta,
joista 785 STEA:n rahoituksella (Vuonna 2016: 2148/1209). Osa näistä kirjauksista on esitelty osana tietotekniikkapalvelun toimintaa.


Ryhmämuotoisia infotilaisuuksia pidettiin vuoden aikana 17 kappaletta. Suoritteita kertyi 337.

Tulokset ja vaikutukset

Henkilökohtainen neuvonta on lisännyt osallistujien tietoisuutta näkövammaan liittyvistä palveluista, apuvälineistä sekä näkövammaisena toimimisesta.

Ryhmämuotoiset infotilaisuudet ovat lisänneet terveydenhuollon ammattilaisten ja opiskelijoiden sekä valtaväestön tietoisuutta näkömmaisuudesta. Infotilaisuuksiin osallistuneet voivat hyödyntää tietoa kohdatessaan näkövammaisia.

Arviointi

Suuret vuosittaiset vaihtelut henkilökohtaisen neuvonnan määrissä kertovat mitä todennäköisimmin kirjauskäytäntöjen vaihtumisesta. Jatkossa kirjaamiskäytäntöjä on syytä selkiyttää ja avata.


3.3.2.  Vertaisohjaajatoiminta

Tavoitteet toimintasuunnitelmassa

Yhdistys on kouluttanut alueellisia vertaisohjaajia. Vertaisohjaajat ovat itse näkövammaisia henkilöitä, jotka ovat kykeneviä jakamaan kokemuksiaan näkövammaisuudesta ja näkövammaisena elämisestä.

Vapaaehtoisuuteen pohjautuvan vertaisohjaajatoiminnan kohderyhmänä ovat erityisesti vertaistukikokemuksia kaipaavat näkövammaiset, sekä koululais-, opiskelija-, työntekijä-, ja eläkeläisryhmät. Yhdistys koordinoi vertaisohjaajatoimintaa järjestämällä vertaisohjaajille lisäkoulutusta ja työnohjausta, sekä osallistumalla toiminnan markkinointiin.

Toiminnassa mukana vertaisohjaajia vähintään viidestä eri toiminta-alueen kunnasta, jotka käyvät yhteensä 15 eri tapahtumassa.

Tuotokset

Vertaisohjaajat ovat toimineet aktiivisesti kerhonvetäjinä sekä neuvoneet ja tukeneet
kotipaikkakuntansa näkövammaisia ja heidän omaisiaan. Lisäksi ohjausta on jannettu terveydenhoitohenkilökunnalle sekä muiden järjestöjen kerhonvetäjille ja muille tahoille, jotka toiminnassaan kohtaavat näkövammaisia.

Vertaisohjaajille tarjottiin mahdollisuutta osallistua alkuvuonna 2018 alkavaan kokemustoimijakoulutukseen.

Tulokset ja vaikutukset

Vertaisohjaajien toiminnan tulokset näkyvät yksittäisten näkövammaisten elämän laadun paranemisena. Näkövammaisten oma toimintakyky arjessa paranee ohjauksella ja kannustuksella. Ympärillä olevien läheisten ymmärrys näkövammaisen arjen haasteista lisääntyy ja näin arki saadaan sujumaan paremmin.

Näkövammaisen kohtaaminen ja huomioiminen esimerkiksi palveluammatissa toimivilla lisääntyy.
 
Toiminta lisää tietoutta näkövammaisuudesta, jonka vaikutuksena turhat pelot ja ymmärtämättömyyden vuoksi tulevat ikävät tilanteet vähenevät.
 
Vertaisohjaajat toteuttavat osaltaan palveluohjausta ja lisäävät näkövammaisten ja heidän läheistensä tietoutta näkövammaisuuteen liittyvistä sosiaalipalveluista sekä harrastustoiminnan mahdollisuuksista.

Arviointi

Vertaisohjaajatoiminnan tilastointi ja tulosten mittaaminen on haastavaa. Vertaisohjaajan tekemää työtä voisi yleisellä tasolla verrata yhdistyksen tiedotustoimintaan henkilökohtaisena ohjauksena ja neuvontana sekä ryhmämuotoisina infotilaisuuksina. Kuitenkin toiselta näkövammaiselta saatu tuki voi joissain tilanteissa olla merkityksellisempää kuin yhdistyksen työntekijöiden tarjoama tietopuolinen opastus.


4. TALOUS JA VARAINHANKINTA

Yhdistyksen toiminnan tärkein rahoittaja on STEA (entinen Raha-automaattiyhdistys). Yhdistys sai vuodelle 2017 Ak-avustusta 160 000 € ja Paikka Auki -avustusohjelmasta 25 500 €.

Näkövammaisten liitto ry on tukenut yhdistyksen toimintaa avustuksin valtakunnallisista varainhankintatuotoistaan.

Toiminta-alueen kunnat ja seurakunnat ovat osallistuneet näkövammaisten tiedonsaannin turvaamiseen tukemalla yhdistyksen toteuttamaa äänilehtitoimintaa. Osa kunnista on myöntänyt yhdistykselle yleisavustusta.

Omatoimisena varainhankintana yhdistys on perinyt henkilöjäseniltään vapaaehtoista jäsenmaksua, sekä järjestänyt eri tilaisuuksissa pienimuotoisia arpajaisia ja myyjäisiä.


5. YHTEISTYÖ

Yhdistyksen tärkein yhteistyötaho on Näkövammaisten liitto. Yhteistyö liiton kanssa on ollut runsasta erityisesti alueella toimivan oikeuksienvalvonnan asiantuntijan (aikaisemmin Lapin aluesihteeri) kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet myös Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien näkövammaisten kuntoutusohjaajat, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Opaskoirayhdistys ry ja seurakuntien diakoniatyöntekijät. Seurakunnat ovat tarjonneet tilojaan paikalliskerhojen käyttöön. Kuntien kanssa tapahtuvaa yhteistyötä toteutettiin lähinnä äänilehtitoiminnan järjestämisen puitteissa.

Yhdistyksellä on toimintavuonna ollut edustus muun muassa liiton hallituksessa, Lapin vammaistyöryhmässä, kuntien vammaisneuvostoissa, Lapin Sairaanhoitopiirin potilas- ja omaisneuvostossa, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:ssä sekä Rovaniemen Neuvokkaan järjestöverkostossa.

Yhdistys on ollut hankekumppanina SPR:n Pärjätään Yhdessä -hankkeessa (2016-2019) ja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeessa (2017-2020).

Yhdistyksen ja sen paikallistoimijoiden toiminnassa ja tapahtumissa on ollut mukana 56  (2016: 43, 2015: 112, 2014: 62) vapaaehtoistoimijaa, jotka toimivat paikallistoiminnassa, äänilehtitoiminnassa, tapahtumien yleisavustajina sekä atk-tukihenkilöinä.


6. LOPPUSANAT

Yhdistyksen hallitus esittää lämpimät kiitokset jäsenistölleen, työntekijöilleen, vapaaehtoisilleen ja yhteistyötahoilleen kuluneesta toimintavuodesta. Kiitokset myös yhdistyksemme toimintaa eri tavoin tukeneille yhteisöille ja yksityisille henkilöille.

Rovaniemellä 9.3.2018

LAPIN NÄKÖVAMMAISET RY:N HALLITUS


VUOSIKERTOMUS 2017            LIITE 1

YHTEYSHENKILÖREKISTERI 2017


Hallitus
Hannu Virtanen                              puheenjohtaja
Soile Järvirova                               varapuheenjohtaja
Pirjo Heikinjuntti                             jäsen
Juhani Holster                                jäsen
Jorma Laitinen                               jäsen
Jarno Saapunki                             jäsen
Kirsti Reijonen                               jäsen
Jari Riimala                                   1. varajäsen
Anne Hirvasniemi-Jääskeläinen    2. varajäsen

Hallituksen alaiset toimikunnat
Työvaliokunta:
Hannu Virtanen, Soile Järvirova, Jukka Loijas, sihteeri  Juho Hiltunen

Oikeuksienvalvontatoimikunta:
Soile Järvirova, Pirjo Heikinjuntti, Jarno Saapunki, sihteeri Jukka Loijas, asiantuntijana Niina Pekkala

Viestintätyöryhmä:
Soile Järvirova, Kirsti Reijonen, Maarit Pihlajaharju, sihteeri Juho Hiltunen

ICT-toimikunta:
Jorma Laitinen, Juhani Holster, Jari Riimala, sihteeri Jouko Rytkönen

Kulttuuri- ja liikuntatoimikunta:
Soile Järvirova, Jorma Laitinen, Kirsti Reijonen, sihteeri Jukka Loijas

Toimihenkilöt
Jukka Loijas               järjestösihteeri
Jouko Rytkönen         atk-kouluttaja
Tuija Veikanmaa         toimistosihteeri
Juho Hiltunen             vastaava ohjaaja
Sari Tapio                   assistentti (1.3.2016 – 17.1.2017)
Maarit Pihlajaharju     assistentti (1.2.2017 – 31.1.2018)

Asiamiehet ja yhteyshenkilöt
Käsityövastaava                                 Leena Väyrynen
Lapsi- ja nuorisovastaava                  Raisa Kuusela
As. Oy Urhon yhtiökokousedustaja    Juho Hiltunen

Paikallistoiminta

KEMIN SEUDUN NÄKÖVAMMAISET RY
puheenjohtaja Pirjo Heikinjuntti
kerhonvetäjä Ilona Pääkkölä

MUU PAIKALLISTOIMINTA
Inari / Utsjoki    kerhonvetäjä Raija Peuraniemi
Keminmaa        kerhonvetäjä Ritva Torvinen
Kittilä                kerhonvetäjä Sirkka Puumalainen
Kolari               kerhonvetäjä Tuija Partanen
Pello                kerhonvetäjä Paavo Konttajärvi
Posio               kerhonvetäjä Irma Luokkanen
Ranua             kerhonvetäjä Elli Sääskilahti
Rovaniemi       kerhonvetäjä Marketta Savukoski
Salla                kerhonvetäjä Hannu Virtanen
Simo                kerhonvetäjä Riitta-Liisa Palovaara
Sodankylä       kerhonvetäjä Minna Lehtola
Tornio              kerhonvetäjä Leena Dahl
Ylitornio           kerhonvetäjä Juhani Holster


VUOSIKERTOMUS 2017             LIITE 2

TAPAHTUMA- JA TOIMINTAKOOSTE 2017

YHTEENVETO TAPAHTUMISTA


                                  Tapahtumat      Suoritteet    
Paikalliset                        135                1283
Seutukunnalliset             5                    104       
Alueelliset                        9                    264
Tietotekniikka                  31                   279       
Käsityö                             33                   491       
Liikunta                            64                   401       
Kulttuuri                           20                   316       
Infotilaisuudet                 17                   337
Kaikki yhteensä              314                 3475

Yhdistys ja sen paikallistoimijat järjestivät vuoden aikana yhteensä 314 (2016: 375, 2015: 259, 2014: 363) näkövammaistapahtumaa, jotka keräsivät yhteensä 3475 (2016: 3696, 2015: 2709, 2014: 3295) osallistujaa.

Tapahtumien määrän vähenemiseen vaikuttaa Posion näkövammaisten allasjumpparyhmän loppuminen ja toiminnan siirtyminen Posion kansalaisopiston järjestämäksi. Suuri heitto vuonna 2015 antaa aihetta olettaa, että vuoden 2015 tapahtumien kirjaaminen ei ole ollut yhtä mittavaa kuin muina vuosina. On todennäköistä, että vuonna 2015 liikuntatoiminta on jäänyt tilastoimatta vuosikertomukseen.

TARKEMPI ERITTELY

SEUTUKUNNALLINEN TOIMINTA


Järjestetyt seutukuntakohtaiset (useamman kunnan yhteiset) näkövammaistapahtumat:

17.5.     Muonion seutukuntatapahtuma. Osallistujia 15, joista 8 näkövammaista.
5.6.       Ylitornio. Osallistujia 43, joista 21 näkövammaisia
7.6.       Salla. Osallistujia 19, joista 9 näkövammaisia
7.9.       Utsjoki. Osallistujia 7, joista 4 näkövammaisia
18.10.   Ranua. Osallistujia 22, joista 10 näkövammaista

ALUEELLINEN TOIMINTA

16. - 17.2. Paikallistoiminnan aktiivien päivät, Rovaniemi. Osallistujia 28, joista 16 näkövammaisia.

17. - 19.3. Kulttuuriviikonloppu, Tornio. Osallistujia 14, joista 9 näkövammaisia.

21.4. Vastavammautuneiden päivä, Rovaniemi. Osallistujia 18, joista 11 näkövammaisia.

22.4. Yhdistyksen kevätkokous ja toimintapäivä, Rovaniemi. Osallistujia 52, joista 27 näkövammaisia.

10.-16.6. Kesäretki, Saarenmaa, Viro. Osallistujia 28, joista 15 näkövammaisia.

15.6. Sodankylän elokuvafestivaalien kuvailutulkatut elokuvat. Osallistujia 7, joista 5 näkövammaisia.

7.-12.8. Käsityökurssi, Salla. Osallistujia 18, joista 12 näkövammaisia.

1.-3.9. Liikuntatapahtuma Oulaka, Pikku-Syöte. Osallistujia 11, joista 7 näkövammaisia.

25.11. Yhdistyksen syyskokous ja toimintapäivä, Rovaniemi. Osallistujia 88, joista 48 näkövammaisia.

KOULUTUKSET JA INFOTILAISUUDET


30.1. Koulutus näkövammaisen kohtaamisesta, Rovala, Rovaniemi. Osallistujia 10.

22.2. Näkövammaisuudesta tiedottaminen, Järjestömessut, Rovaniemi. Tavoitettu noin 50 henkilöä.

30.3. Luento aiheesta järjestöt, näkövammaistyö ja edunvalvonta osana Järjestöt lähihoitajakoulutuksessa -hanketta, Rovaniemi.  Osallistujia 9.

25.4. Koulutus näkövammaisuudesta ja näkövammaisen kohtaamisesta Neuvokkaan vapaaehtoisille. Osallistujia 8.

21.5. Näkövammaisuudesta tiedottaminen osana SPR:n Pärjätään yhdessä –hanketta. Lohiniva, Rovaniemi. Tavoitettu noin 35 henkilöä.

27.5. Koulutus näkövammaisuudesta ja näkövammaisen kohtaamisesta taksinkuljettajille, Tornio. Osallistujia 25.

29.5. Näkövammaisuudesta tiedottaminen osana SPR:n Pärjätään yhdessä –hanketta. Sonka, Rovaniemi. Tavoitettu noin 15 henkilöä.

31.8. Koulutus näkövammaisuudesta ja näkövammaisen kohtaamisesta Lapin ammattiopiston koulunkäynninohjaajiksi opiskeleville. Osallistujia 9.

30.9. Koulutus näkövammaisuudesta ja näkövammaisen kohtaamisesta taksinkuljettajille, Rovaniemi. Osallistujia 21.

3.10. SenioriSurf –tilaisuus Lapin Kansan tiloissa ja Rovaniemen kaupunginkirjastolla. Tavoitettu noin 25 henkilöä.

13.10. Keskustelutilaisuus näkövammaisuudesta osana Järjestöt ikäihmisten kotihoidon kerhoissa –yhteistyötä, Rovaniemi.  Osallistujia 5.

14.10. Näkövammaisuudesta tiedottaminen osana SPR:n Pärjätään yhdessä –hanketta. Narkaus, Rovaniemi. Tavoitettu noin 20 henkilöä.

25.10. Järjestömessut, Lapin keskussairaala. Tavoitettu noin 75 henkilöä.

1.11. Keskustelutilaisuus näkövammaisuudesta osana Järjestöt ikäihmisten kotihoidon kerhoissa –yhteistyötä, Rovaniemi. Osallistujia 4.

2.11. Keskustelutilaisuus näkövammaisuudesta osana Järjestöt ikäihmisten kotihoidon kerhoissa –yhteistyötä, Rovaniemi. Osallistujia 6.

18.11. Näkövammaisuudesta tiedottaminen osana SPR:n Pärjätään yhdessä –hanketta. Hirvas, Rovaniemi. Tavoitettu 10 henkilöä.

23.11. Muurolan yläasteen järjestömessut. Muurola, Rovaniemi. Tavoitettu 100 henkilöä.