VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2016

Tällä sivullaVUOSI­KER­TO­MUS VUO­DEL­TA 2016

           
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 17.3.2017.
Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 22.4.2017.
                Lapin Näkövammaiset ry
                Maakuntakatu 12
                96100 ROVANIEMI
                P. 0400 – 146 641


Sisällysluettelo

1. YLEISTÄ 

2. HALLINTO                   

3. YHDISTYKSEN TOTEUTTAMA TOIMINTA        

3.1. Tiedonsaannin turvaaminen              

3.1.1. Äänilehtituotanto     

3.1.2. Muu tiedottaminen   

3.2. Osallistumismahdollisuuksien lisääminen               

3.2.1. Paikallistoiminta       

3.2.2. Seutukuntatoiminta  

3.2.3. Alueellinen toiminta 

3.2.4. Tietotekniikkapalvelu                    

3.2.5. Käsityötoiminta        

3.2.6. Liikuntatoiminta       

3.2.7. Kulttuuritoiminta      

3.3. Näkövammaisuudesta ja näkövammaispalveluista tiedottaminen                      

3.3.1. Näkövammaisuudesta tiedottaminen                   

3.3.2.  Vertaisohjaajatoiminta                  

4. TALOUS JA VARAINHANKINTA    

5. YHTEISTYÖ                  

6. LOPPUSANAT              

LIITTEET 1-3

LIITE 1. YHTEYSHENKILÖREKISTERI 2016  

LIITE 2. TAPAHTUMA- JA TOIMINTAKOOSTE 2016          

LIITE 3. TIETOTEKNIIKKAPALVELUN VUOSIKERTOMUS 2016           

  

1.                   YLEISTÄ

 

Lapin Näkövammaiset ry (yhdistys) on Näkövammaisten liitto ry:n (liitto) pohjoisin alueyhdistys, jonka toiminta-alueena on Lapin maakunta. Yhdistys toimii alueensa näkövammaisten oikeuksienvalvonta-, asiantuntija-, palvelu- ja yhdessäolojärjestönä.

 

Yhdistyksen keskuspaikkana toimii Lapin Näkövammaisten Palvelukeskus, joka sijaitsee Rovaniemellä. Yhdistyksen jäsenmäärät toimintavuoden 2016 päättyessä olivat:

 

jäsenlaji                                                        31.12.2016    31.12.2015    31.12.2014

varsinaiset (näkövammaiset) jäsenet       367                350               348

kannatusjäsenet                                          117                119                155

yhteisöjäsenet                                             1                    1                    1

  

Vuoden 2016 toiminnallaan yhdistys on pyrkinyt edistämään lappilaisen näkövammaisen hyvinvointia, sekä tavoittamaan edelleen erityisesti näkövammaistoiminnan ja näkövammaisille tarkoitettujen palveluiden ulkopuolella olevia näkövammaisia henkilöitä. Yhdistyksen palvelut ovat olleet avoimia yhdistyksen jäsenyydestä riippumatta. Toimintaa toteutetaan pääasiassa Raha-automaattiyhdistys ry:n (RAY) rahoittamana. RAY:n vuonna 2016 yhdistyksen toimintaan myöntämät avustukset (yhteensä 189 000 €) mahdollistivat toiminnan ja palveluiden järjestämisen toteutuneessa laajuudessaan.

 

Yhdistys ja sen paikallistoimijat järjestivät vuoden aikana yhteensä 375 (vuonna 2015 yhteensä 259 ja 2014 yhteensä 363) lappilaisille näkövammaisille henkilöille suunnattua näkövammaistapahtumaa, jotka keräsivät yhteensä 3696 (2015: 2709, 2014: 3295) osallistujaa.

 

Suuri heitto vuonna 2015 antaa aihetta olettaa, että vuoden 2015 tapahtumien kirjaaminen ei ole ollut yhtä mittavaa kuin muina vuosina. On todennäköistä, että vuonna 2015 liikuntatoiminta on jäänyt tilastoimatta vuosikertomukseen.

 

 2.                   HALLINTO

 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 16.4.2016 Rovaniemen Urheiluopisto Santasportilla. Kevätkokouspäivän ohjelmaan osallistui 71 henkilöä.

 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 26.11.2016 museo- ja tiedekeskus Arktikumissa Rovaniemellä. Syyskokouspäivän ohjelmaan osallistui yhteensä 80 henkilöä.

 

Yhdistyksen hallitus kokoontui yhteensä 7 kertaa ja käsitteli yhteensä 156 pykälää (yhteyshenkilörekisteri, liite 1).

 

Yhdistyksen työntekijöinä ovat työskennelleet järjestösihteeri sekä RAY-hankkeessa ja atk-kouluttaja, toimistosihteeri, hankevastaava (31.1.2016 saakka) ja vastaava ohjaaja (25.1.2016 alkaen). Erillisessä Paikka Auki -RAY hankkeessa toimi assistentti 1.3.2016 – 17.1.2017. Lisäksi yhdistyksellä on ollut toimintavuoden aikana kaksi työkokeilijaa atk-tukihenkilön tehtävissä sekä tuntityöläisiä.

 

Yhdistyksen ja sen paikallistoimijoiden toiminnassa ja tapahtumissa on ollut mukana 43 (2015: 112, 2014: 62) vapaaehtoistoimijaa, jotka toimivat paikallistoiminnassa, äänilehtitoiminnassa, tapahtumien yleisavustajina sekä atk-tukihenkilöinä.

 

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat vuonna 2016 toimineet Tuomas Enbuske (HTM) ja Risto Pauna (KHT).

 

 3.                   YHDISTYKSEN TOTEUTTAMA TOIMINTA

 

Yhdistyksen toteuttama toiminta jakautuu jäljempänä käsiteltäviin osa-alueisiin. Jokaisesta osa-alueesta on esitelty toiminnan tavoitteet ja tuotokset. Lopuksi on arvioitu tavoitteiden saavuttamista.

 

Toiminnan tavoitteina on toimintasuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden sijaan käytetty RAY-avustushakemuksessa esitettyjä tavoitteita, koska ne olivat tarkemmin eriteltyinä. Esitystavan valinnan tarkoituksena on mahdollistaa tavoitteiden toteutumisen arviointi.

 

3.1.                Tiedonsaannin turvaaminen

3.1.1.             Äänilehtituotanto

 

                      Toiminnan tavoitteet RAY-avustushakemuksessa

 

Äänilehdeksi tuotetaan viikoittain kaksitoista eri paikallislehteä toimistosihteerin ja kahdeksan vapaaehtoislukijan toimesta. Äänilehdeksi tuotetusta paikallislehdestä vuosittain noin 200 eri näkövammaista henkilöä saa tietoa siitä, mitä omalla kotiseudulla ja ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuu. Painetun lehden sisällön lisäksi samalla voidaan välittää tietoa

näkövammaisten paikallisista ja alueellisista kokoontumisista ja tapahtumista, sekä muista näkövammaisia koskettavista ajankohtaisista asioista.

 

                       Toiminnan tuotokset

 

Vapaaehtoislukijoita vuoden aikana oli kuusi. Vapaaehtoisille järjestettiin kaksi virkistysiltaa teatterissa. Kaksi pitkäaikaista lukijaa jäi pois toiminnasta vuoden aikana.

 

Saman päivän aikana ilmestyviä paikallislehtiä tuotettiin maakuntalehtikoosteiksi, jonka myötä samalta Daisy -levyltä oli kuunneltavissa viikoittain koostetusti useamman alueen paikallislehdet.

 

Maakuntalehtikooste 1 sisälsi koosteet lehdistä Uusi Rovaniemi, Sompio ja Kotilappi sekä Sallan kunnan tiedotuslehdestä. Koosteella oli toimintavuoden päättyessä yhteensä 90 (2015: 97, 2014: 102) tilaajaa. 

 

Maakuntalehtikooste 2 piti sisällään koosteet lehdistä Inarilainen, Kittilä ja Kuriiri sekä Kittilän kunnan tiedotuslehdestä. Koosteella oli toimintavuoden päättyessä yhteensä 35 (2015: 42, 2014: 47) tilaajaa.

 

Maakuntalehtikooste 3 sisälsi puolestaan koosteet lehdistä Enontekiön Sanomat, Lounais-Lappi, Luoteis-Lappi, Meän Tornionlaakso ja Kemi-Tornio, sekä Meri-Lapin seurakuntien Kirkkolaiva –lehden. Koosteella oli toimintavuoden päättyessä yhteensä 50 (2015: 51, 2014: 54) tilaajaa.

 

Rovaniemen seurakuntalehti Pääskyä toimitettiin edelleen omana äänilehtenään seurakunnan alueella asuville näkövammaisille. Äänipääskyllä oli toimintavuoden päättyessä yhteensä 21 (2015: 19, 2014: 23) tilaajaa.

 

Jäsenlehti Ääniseidan kautta tiedotettiin yhdistyksen alueellisesta ja paikallisesta toiminnasta sekä näkövammaisia koskettavista ajankohtaisista asioista. Lisäksi Ääniseita sisälsi sanomalehtikoosteen Lapin Kansasta ja Pohjolan Sanomista, sekä teemapalstojen mukaisia artikkeleita eri aikakausilehdistä ja muista julkaisuista. Ääniseita ilmestyi vuoden aikana 11 kertaa. Ääniseidalla oli toimintavuoden päättyessä 196 (2015: 187, 2014: 189) tilaajaa.

 

Yhteensä yhdistyksen tuottamia äänilehtiä tilasi vuoden lopulla 202 eri henkilöä. Kuuntelijoiden joukossa voi olla toiminta-alueen ulkopuolella asuvia näkövammaisia sekä muiden vammaisryhmien edustajia. Tämän lisäksi äänilehdet ovat olleet kuunneltavissa Näkövammaisten liiton sähköisen THP –palvelun kautta. Näitä kuuntelumääriä ei ole huomioitu vuosikertomuksessa.

 

                       Tulosten arviointi

 

Koosteiden tilaajamäärät ovat vähentyneet kahtena peräkkäisenä vuonna. Mahdollisia syitä ovat sähköisen kuuntelun lisääntyminen sekä näkövammaisten keski-iän noususta johtuva toimintakyvyn heikkeneminen. Toimintavuonna maakuntalehtikoosteista perittiin omavastuumaksu, mikä lienee vähentäneen tilaajamääriä, sillä ilmaisena pysyneen Ääniseidan tilaajamäärä kasvoi vuoden aikana.

 

Toimintasuunnitelmassa on toiminnan vaikuttavuus- ja tyytyväisyyskysely tilaajille vuosittain. Vuonna 2016 toteutetun jäsenkyselyn yhtenä osiona kysyttiin äänilehtitoiminnasta.

 

 3.1.2.             Muu tiedottaminen

                     

                      Toiminnan tavoitteet RAY-avustushakemuksessa

                     

Viikoittain ilmestyvästä sähköisestä tiedotteesta näkövammaiset tietokoneenkäyttäjät (100 eri henkilöä) ja sidosryhmien edustajat (100 eri henkilöä) saavat tietoa siitä, mitä yhdistyksessä ja näkövammaistoiminnassa tapahtuu. Tiedotuskanava myös sidosryhmien ja yhteistyötahojen toiminnalle.

 

Vierailuja sivuilla vuoden aikana vähintään 3000 kertaa. Yhdistyksen omilta www-sivuilta vierailija löytää ajan tasalla olevaa tietoa yhdistyksen toiminnasta ja toimijoista.

  

                      Toiminnan tuotokset

                     

Sähköpostitiedote Verkkoseitaa lähetettiin näkövammaisille tietokoneen käyttäjille ja yhteistyötahoille 49 viikkona. Verkkoseidalla oli toimintavuoden päättyessä 183 (2015: 179, 2014: 166) tilaajaa. Tilastoja näkövammaisiin ja sidosryhmiin kuuluvista tilaajista ei ole saatavilla. Verkkoseita oli luettavissa tuoreeltaan myös liiton THP:n Lappi-alueelta ja yhdistyksen kotisivuilta.

 

Google Analytics -kävijälaskurin tietojen perusteella toimintavuonna kotisivuilla vieraili 2421 käyttäjää 3479 istunnossa (2015: 2223 käyttäjää 2969 istunnossa). Katsotuin sivu oli Verkkoseita, 1413 katselukertaa.

 

Verkkoseidan lisäksi yhdistyksen järjestämistä tapahtumista on toisinaan tiedotettu erikseen tapahtuman kohderyhmälle kohdennetusti.

 

                      Tulosten arviointi

 

Verkkoseidan tilaajatavoitteesta jäätiin, vaikka tilaajamäärä nousikin. Kotisivujen kävijätavoite saavutettiin.

 

Toimintasuunnitelmassa on toiminnan vaikuttavuus- ja tyytyväisyysksely tilaajille vuosittain, sekä kotisivuilla vieraileville toteutettava palautekysely. Erillisiä kyselyitä ei ole tehty, mutta vuonna 2016 toteutetun jäsenkyselyn yhtenä osiona kysyttiin tiedotustoiminnasta.

  

3.2.                Osallistumismahdollisuuksien lisääminen

3.2.1.             Paikallistoiminta

 

                       Toiminnan tavoitteet RAY-avustushakemuksessa

 

Näkövammaisten paikallistoimintaa toteutetaan eri puolilla toiminta-aluetta 20:en vertaisryhmän toimesta näkövammaisten toiveiden ja tarpeiden suuntaisesti, sekä lain ja talouden asettamien reunaehtojen mukaisesti. Vertaisryhmäkokoontumisia vuodessa vähintään yhteensä 250, joiden toimintaan osallistuu vuoden aikana vähintään 167 eri näkövammaista henkilöä (vähintään 1.336 suoritetta yhteensä). Järjestettyyn toimintaan osallistuvista tyytyväisten osuus yli 80%. Paikallistoiminnan aktiiveille on tarjolla toimintaan suunnittelu- ja tiedotusapua, sekä matalan kynnyksen työnohjausta.

  

                      Toiminnan tuotokset

 

Vapaaehtoisten ohjaamia näkövammaisten kerhoja kokoontui yhdistyksen toimialueella Inarissa, Kemissä, Keminmaalla, Kittilässä, Kolarissa, Pellossa, Posiolla, Ranualla, Rovaniemellä, Sallassa, Simossa, Sodankylässä, Torniossa ja Ylitorniolla eli 14 paikkakunnalla.  Paikallistoiminnan järjestäminä kirjattiin vuoden 2016 aikana yhteensä 161 (2015: 161 ja 2014: 276) tapahtumaa. Näihin tapahtumiin osallistui 357 (vuonna 2015: 237 ja 2014: 367) eri henkilöä yhteensä 1499 (2015: 1588 ja 2014: 2368) kertaa (tapahtuma- ja toimintakooste, liite 2).

 

Yhdistys tuki paikallistoiminnan toteuttamista paitsi taloudellisesti toiminta-avustuksin, myös osallistumalla kerhotoiminnan sisältöjen kehittämiseen, kerhonvetäjien kouluttamiseen sekä toiminnasta tiedottamiseen. Työnohjausta järjestettiin paikallistoiminnan aktiivien päivillä (esitelty kohdassa alueellinen toiminta)

 

Yhdistyksen toiminta-alueella toimii yksi näkövammaisten paikallisyhdistys. Kemin Seudun Näkövammaiset ry:n toimialueena on Kemi, Keminmaa, Simo ja Tervola.

 

                       Tulosten arviointi

 

Vertaisryhmiä järjestettiin 14 paikkakunnalla. Osassa paikkakunnista järjestettiin useampia ryhmiä, esimerkiksi Kemissä naisten vertaisryhmä ja paikalliskerho, Rovaniemellä paikalliskerho, käsityökerho, luontoryhmä ja allasjumpparyhmä, Torniossa ja Posiolla paikalliskerho ja allasjumpparyhmä. Tavoite ryhmien määrästä saavutettiin.

 

Toimintasuunnitelmassa on ryhmien osallistujille ja ohjaajille vuosittain vaikuttavuus- ja tyytyväisyyskysely. Vuosikertomusvuonna osallistujilta ei kerätty palautetta järjestelmällisesti. Ryhmien ohjaajien kanssa käydään palautekeskustelu STEA:lle palautettavan Tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen yhteydessä toimintavuoden päätyttyä.

 

Paikallistoiminnan volyymi on pienentynyt. Osasyynä tähän on liikuntatoiminnan tilastoiminen erikseen. Aikaisemmin liikuntasuoritukset on tilastoitu osana paikallistoimintaa.

  

3.2.2.             Seutukuntatoiminta

 

                      Toiminnan tavoitteet RAY-avustushakemuksessa

 

Toimintaa ei ole mainittu toimintasuunnitelmassa vuodelle 2016.

 

                       Toiminnan tuotokset

 

Seutukunnallisen toiminnan järjestämisen lähtökohtana oli yksittäisen näkövammaisen osallistumismahdollisuuksien lisääminen, seutukunnan sisällä toimivien paikallistoimijoiden yhteistyön tiivistäminen, sekä näkövammaistyön ja –toiminnan näkyvyyden tehostettu lisääminen.

 

Vuoden 2016 aikana yhdistys järjesti osana RAY –hanketoimintaa 4 (2015: 4 ja 2014: 4) seutukuntatapaamista, jotka keräsivät yhteensä 95 (vuonna 2015: 127 ja 2014: 127) osallistujaa (tapahtuma- ja toimintakooste, liite 2).

               

                      Tulosten arviointi

 

Toiminnalle ei ole asetettu tavoitteita toimintasuunnitelmassa.

 

3.2.3.             Alueellinen toiminta

 

                      Toiminnan tavoitteet RAY-avustushakemuksessa

 

Näkövammaisten alueellista toimintaa järjestetään yhdeksän eri tapahtuman

kautta näkövammaisten toiveiden ja tarpeiden suuntaisesti sekä talouden

asettamat reunaehdot huomioiden. Alueelliset tapahtumat keräävät vuoden

aikana vähintään 167 eri näkövammaista osallistujaa (vähintään 334 suoritetta

yhteensä) eri puolilta Lapin maakuntaa. Järjestettyyn toimintaan osallistuvista

tyytyväisten osuus yli 80%.

 

                      Toiminnan tuotokset

 

Alueellinen opinto-, harrastus- ja virkistystoiminta keräsi vuoden aikana järjestettyihin 10 (2015: 9, 2014: 13) tapahtumaan 132 eri henkilöä yhteensä 255 (2015: 296, 2014: 275) kertaa (tapahtuma- ja toimintakooste, liite 2).

 

                      Tulosten arviointi

 

Kävijätavoitteesta jäätiin. Tietoa yksittäisten henkilöiden lukumääristä aikaisempina vuosina ei ole saatavilla. Tavoite vuoden 2016 suoritekertojen lukumääräksi ei ole linjassa aikaisempien vuosien toteuman suhteen. Tavoitteet on asetettu liian kunnianhimoisiksi.

 

Toimintasuunnitelmassa esitettyjen tapahtumien lisäksi järjestettiin työllisyystapahtuma yhteistyössä liiton työllisyyspalveluiden kanssa.

 

Toimintasuunnitelmassa on mainittu vaikuttavuus- ja tyytyväisyyskysely tapahtumittain.  Tapahtumien yhteydessä osallistujilta on kerätty vapaamuotoinen palaute. Tyytyväisyyttä ei ole mitattu numeroasteikolla, joten tavoitteiden saavuttamista ei voida mitata numeroasteikolla.

 

3.2.4.             Tietotekniikkapalvelu

 

                      Toiminnan tavoitteet RAY-avustushakemuksessa

 

Toimintavuoden 2016 aikana toteutetaan 16 ohjauspäivää pienryhmille Lapin Näkövammaisten palvelukeskuksen koulutustilassa Rovaniemellä ja 6 ohjauspäivää Kemin Seudun Näkövammaiset ry:n toimitiloissa Kemissä. Pienryhmäohjauksiin osallistuu vuoden aikana vähintään 25 eri näkövammaista henkilöä.

 

Tietotekniikkapalvelun osaamisen ympärillä toteutettavaa paikallista vertaisryhmätoimintaa järjestetään vuonna 2016 Kemissä (6 kokoontumista), Rovaniemellä (6), Sodankylässä (4), Kemijärvellä (2), Kittilässä (2) ja Ylitorniolla (2).

 

Tietotekniikkapalvelun antamaa käyttäjätukea saa vuoden aikana vähintään 70 eri näkövammaista henkilöä.

  

                      Toiminnan tuotokset

 

Tietotekniikkapalvelun järjestämät 11 (2015: 18, 2014: 17) atk-kurssit keräsivät yhteensä 45 (2015: 66, 2014: 60) osallistujaa Matalan kynnyksen vertaistukitoiminta (aikaisemmin mikrokerhotoiminta) keräsi 22 tapahtumassa 93 eri henkilöä yhteensä 215 (2015: 142, 2014: 165) kertaa.

 

Käyttäjätukea annettiin vuoden aikana 210 (2015: 290) kertaa, joista 69 (vuonna 2015: 60) kotikäyntejä. Puhelintukea annettiin 879 (2015: 870) kertaa, ja etähallintaohjelmiston kautta tukea annettiin 249 (2015: 211) kertaa (tietotekniikkapalvelun vuosikertomus, liite 3).

 

                      Tulosten arviointi

 

Suunnitelluista kurssipäivistä viisi peruttiin osallistujien puutteen vuoksi.

 

Toimintavuoden aikana matalan kynnyksen vertaistukitoimintaa laajennettiin Rovaniemeltä ja Kemistä muuallekin maakunnan alueelle. Osallistujamäärän kasvu on selkeästi havaittavissa.

 

Toimintasuunnitelmassa on osallistuville vuosittain vaikuttavuus ja tyytyväisyyskysely. Kyselyä ei ole tehty.

 

 3.2.5.             Käsityötoiminta

                     

                      Toiminnan tavoitteet RAY-avustushakemuksessa

 

Toimintaa vuodelle 2016 ei ole mainittu toimintasuunnitelmassa, mutta toiminnasta on tehty erillinen käsityösuunnitelma. Suunnitelmassa on eritelty:

1)                  Neule- ja rottinkityökurssi 2 vrk

2)                  Käsityökerhot Rovaniemellä, 24 kertaa

3)                  Käsityöpajat maakunnassa, 2 päivää

  

                      Toiminnan tuotokset

 

Neule- ja rottinkityökurssi toteutettiin kolmipäiväisenä neule- ja korityökurssina. Se on esitelty ja tilastoitu aluetapahtumien yhteydessä.

 

Kaikki käsityökerhot ja käsityöpajat toteutettiin. Lisäksi käsityökerholaiset järjestivät omia myyjäisiä. Järjestetyt 34 tapahtumaa keräsivät yhteensä 448 osallistujaa.

 

                      Tulosten arviointi

 

Käsityötoiminta on alkanut yhdistyksen omana toimintana vuoden 2015 lopulla seurauksena valtakunnallisen Sokeva Käsityön toiminnan loppumisesta ja näkövammaisten käsityötoiminnan uudelleenorganisoinnista. Osallistujamäärät ovat olleet merkittäviä.

 

3.2.6.             Liikuntatoiminta

 

                      Toiminnan tavoitteet RAY-avustushakemuksessa

 

Toimintaa ei ole mainittu toimintasuunnitelmassa vuodelle 2016.

 

                      Toiminnan tuotokset

                     
Näkövammaisten ratavuoroja ja allasjumppavuoroja on järjestetty Posiolla, Rovaniemellä ja Torniossa. Järjestetyt 92 tapahtumaa keräsivät yhteensä 508 osallistujaa.

 

                      Tulosten arviointi

 

Toiminnan volyymin on linjassa aikaisempien vuosien kanssa. Liikuntatoiminta on ensimmäistä kertaa tilastoitu erikseen. Aikaisemmin toiminta on tilastoitu paikallistoiminnan alle.

 

3.2.7.             Kulttuuritoiminta

                     

                      Toiminnan tavoitteet RAY-avustushakemuksessa

 

Toimintaa ei ole mainittu toimintasuunnitelmassa vuodelle 2016.

                     

                      Toiminnan tuotokset

 

Keväällä 2015 toimintansa aloittanut Skype-kirjakerho jatkoi säännöllisiä kokoontumisiaan.   Järjestetyt 8 tapahtumaa keräsivät yhteensä 33 osallistujaa.

 

Näkövammaisista koostuva Met Näkkärit -teatteriryhmä kokoontui yhteensä 6 kertaa ja keräsi 30 osallistujaa. Ryhmä esiintyi yhdistyksen syyskokouksessa näytelmällä ”Kahdesta ikkunasta”.

 

Yhdistyksen kesäretken yhteydessä osallistuttiin Sodankylän elokuvajuhlilla kuvailutulkattuun elokuvanäytökseen.

 

                      Tulosten arviointi

 

Skype-kirjakerho on kokoontunut vapaaehtoispohjalta ilman yhdistyksen työntekijöiden koordinointia. Vastaavanlaisia kirjakerhoja tai muita vertaisryhmiä toivotaan syntyvän jatkossakin.

  

3.3.                Näkövammaisuudesta ja näkövammaispalveluista tiedottaminen

 

3.3.1.             Näkövammaisuudesta tiedottaminen

 

                      Toiminnan tavoitteet RAY-avustushakemuksessa

                     

Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta

Yhteydenottoja vuoden aikana on yhteensä vähintään 1.500. Yhteyttä ottavien

henkilöiden osalta yhteydenottoon johtaneet tarpeet tulevat täytettyä,

tietoisuus toiminnasta ja palveluista lisääntyy.

 

Ryhmämuotoiset infotilaisuudet

Tavoitteena on tuoda näkövammaisuutta ja näkövammaistoimintaa näkyväksi.

Infotilaisuuksia vuodessa vähintään 20. Tietoisuus näkövammaisuudesta,

näkövammaispalveluista, näkövammaisen henkilön kohtaamisesta ja

opastamisesta, sekä yhdistyksen olemassaolosta ympäröivässä

yhteiskunnassa lisääntyy.

  

                      Toiminnan tuotokset

 

Ohjaus- ja neuvontatyö

Näkövammaisuuteen ja näkövammaispalveluihin liittyvää henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa toteutettiin pääasiassa kasvokkain yhdistyksen järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä ja yhdistyksen toimitiloissa sekä puhelimitse ja sähköisillä välineillä. Jalkautumismahdollisuus toimialueelle on erityisen tärkeää näkövammaistyön näkyvyyden, sekä yhdistyksen toteuttaman etsivän työn kannalta. Etsivän työn tarkoituksena on tavoittaa palveluiden ulkopuolella olevien näkövammaisten lisäksi kattavasti myös sidosryhmien edustajia. Toimihenkilöt kirjasivat vuoden aikana yhteensä 2148 henkilökohtaista ohjausta, joista 1209 RAY-hankkeen rahoituksella.

 

Ryhmämuotoisia infotilaisuuksia pidettiin vuoden aikana 22 kappaletta. Tilaisuuksiin osallistui 543 henkilöä (tapahtuma- ja toimintakooste, liite 2).

 

Oikeuksien valvontatyö

Oikeuksien valvontatyön saralla yhdistystä ja näkövammaisia koskettavia asioita tuotiin esille lehtien mielipidekirjoitusten muodossa. Kirjoituksia aiheista julkaistiin niin alueen sanomalehdissä, kuin pienemmissä paikallislehdissäkin. Paikallistoimijoiden ja vammaisneuvostoissa toimivien näkövammaisten vaikuttamis- ja oikeuksienvalvontatyötä pyrittiin tukemaan lähinnä ohjaus- ja neuvontatyön kautta.

 

Toimintavuoden aikana yhdistys kirjelmöi Lapin kansanedustajille vammaislainsäädännön kokonaisuudistukseen liittyen.

 

                      Tulosten arviointi

 

Toimintasuunnitelmassa on palautekyselyjä ryhmämuotoisten infotilaisuuksien sisällöstä mahdollisuuksien mukaan. Järjestelmällisiä kyselyitä ei ole tehty. Palautetta on kerätty suullisesti.

 

3.3.2.             Vertaisohjaajatoiminta

 

                      Toiminnan tavoitteet RAY-avustushakemuksessa

 

Vertaisohjaajat ovat itse näkövammaisia henkilöitä, jotka ovat kykeneviä jakamaan kokemuksiaan näkövammaisuudesta ja näkövammaisena elämisestä. Näin saadaan näkövammaisten oma kokemustieto keskiöön.

 

Toiminnassa mukana vähintään 10 vertaisohjaajaa.

  

                      Toiminnan tuotokset

                     

Yhdistyksen vertaisohjaajatoiminnan piirissä oli toimintavuoden päättyessä 11 (2015: 11, 2014: 11) vertaisohjaajaa, joista 6 raportoi toiminnastaan vuoden aikana. Yhdistys järjesti vertaisohjaajille koulutuspäivän 17.5.2016.

 

Vertaisohjaajat ovat toimintavuoden aikana jakaneet kokemuksiaan henkilökohtaisen tason lisäksi myös yhdistyksen järjestämien virkistys-, koulutus- ja infotilaisuuksien yhteydessä. Lisäksi osa vertaisohjaajista toimii erilaisten vertaisryhmien (paikallistoiminnan) ohjaajina.

 

Vertaisohjaajien koolle kutsumia ja muualle yhdistyksen toimintaan kirjaamattomia vertaisryhmäkokoontumisia toteutui vuoden aikana yhteensä 4 (2015: 22, 2014: 26), jotka keräsivät yhteensä noin 20 (2015: 223, 2014: 270) osallistujaa. Vertaisohjaajien pitämät koulutus- ja infotilaisuudet on eritelty liitteessä (tapahtuma- ja toimintakooste, liite 2). .

  

                      Tulosten arviointi

 

Toiminnan kysyntä on keskittynyt isompiin asutuskeskuksiin. Vertaisohjaajista osa ei ole raportoinut toiminnastaan vertaisohjaajana toimintavuoden aikana. Toiminnan luonteesta johtuen varsinkin henkilökohtaista tukea ja neuvontaa voi olla hankala raportoida.

 

Aikaisemmista vuosista poiketen vertaisohjaajien pitämät koulutus- ja infotilaisuudet on laskettu koulutus- ja infotilaisuuksiin, ei vertaisohjaajatoimintaan. Laskutavan muutoksella pyritään korostamaan tapahtuman luonnetta tekijän sijaan. Luotettavaa vertailutietoa aikaisempiin vuosiin ei ole saatavilla.

  

4.                   TALOUS JA VARAINHANKINTA

Yhdistyksen toiminnan tärkein rahoittaja oli edelleen Raha-automaattiyhdistys. Yhdistys sai vuodelle 2016 Ak2-avustusta 160 000 € ja Paikka Auki -avustusohjelmasta 29 500 €, josta 5 000 € laskennallisesti vuodelle 2017.

Näkövammaisten liitto ry on tukenut yhdistyksen toimintaa avustuksin valtakunnallisista varainhankintatuotoistaan.

Toiminta-alueen kunnat ja seurakunnat ovat osallistuneet näkövammaisten tiedonsaannin turvaamiseen tukemalla yhdistyksen toteuttamaa äänilehtitoimintaa. Osa kunnista on myöntänyt yhdistykselle yleisavustusta. Kansan Sivistysrahasto on tukenut yhdistyksen Met Näkkärit -teatteriryhmän toimintaa, ja Näkövammaisten kulttuuripalvelu Pimeän Kahvilan järjestämistä Sodankylän elokuvajuhlilla.

Omatoimisena varainhankintana yhdistys on perinyt henkilöjäseniltään vapaaehtoista jäsenmaksua, sekä järjestänyt eri tilaisuuksissa pienimuotoisia arpajaisia ja myyjäisiä. Vuonna 2016 henkilöjäseniltä perittiin lisäksi äänilehtitoiminnan omavastuumaksu.

Yhdistys myi omistamansa osakkeen Asunto Oy Lapinkävijäntie 21:n kiinteistöstä.


5.                   YHTEISTYÖ


Yhdistyksen tärkein yhteistyötaho on Näkövammaisten liitto ry. Yhteistyö liiton kanssa on ollut runsasta erityisesti oikeuksienvalvonnan asiantuntijan (aikaisemmin Lapin aluesihteeri) kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet myös Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien näkövammaisten kuntoutusohjaajat, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, seurakuntien diakoniatyöntekijät sekä yhdistyksen toiminnan pitkäaikainen tukija Lions Club Rovaniemi / Lainas. Vuonna 2016 Lions Club Rovaniemi / Napapiiri tuki yhdistyksen kalustohankintoja. Seurakunnat ovat tarjonneet tilojaan paikalliskerhojen käyttöön. Kuntien kanssa tapahtuvaa yhteistyötä toteutettiin lähinnä äänilehtitoiminnan järjestämisen puitteissa.

Yhdistyksellä on toimintavuonna ollut edustus muun muassa liiton hallituksessa, Lapin vammaistyöryhmässä, kuntien vammaisneuvostoissa, Lapin Sairaanhoitopiirin potilas- ja omaisneuvostossa, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:ssä sekä Rovaniemen Neuvokkaan neuvottelukunnassa.

Yhdistyksen toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset ovat olleet korvaamattomia tapahtumien järjestämisessä.


6.                   LOPPUSANAT


Lapin Näkövammaiset ry:n hallitus esittää lämpimät kiitokset jäsenistölleen, työntekijöilleen ja yhteistyötahoilleen kuluneesta toimintavuodesta. Kiitokset myös yhdistyksemme toimintaa eri tavoin tukeneille yhteisöille ja yksityisille henkilöille.

Rovaniemellä 17.03.2017


LAPIN NÄKÖVAMMAISET RY:N HALLITUS

 

LIITE 1


VUOSIKERTOMUS 2016                                      LIITE 1

 

YHTEYSHENKILÖREKISTERI 2016

 

Hallitus

Hannu Virtanen                             puheenjohtaja                  

Soile Järvirova                             varapuheenjohtaja

Pirjo Heikinjuntti                           jäsen

Anne Hirvasniemi-Jääskeläinen  jäsen

Jorma Laitinen                            jäsen

Maarit Lehtosalo                         jäsen

Jarno Saapunki                          jäsen

Kirsti Reijonen                           1. varajäsen 

Paavo Konttajärvi                      2. varajäsen 

 

Toimihenkilöt

Jukka Loijas                            järjestösihteeri

Jouko Rytkönen                      atk-kouluttaja

Tuija Veikanmaa                      toimistosihteeri
Juho Hiltunen                          vastaava ohjaaja (25.1.2016 alkaen)
Juha Romakkaniemi                hankevastaava (31.1.2016 saakka)
Sari Tapio                                assistentti (1.3.2016 – 17.1.2017)

  

TOIMIKUNNAT JA ASIAMIEHET:

 

Työvaliokunta:

Hannu Virtanen, Soile Järvirova, Juho Hiltunen, Jukka Loijas

 

Oikeuksienvalvontatoimikunta:

Soile Järvirova, Pirjo Heikinjuntti, Jarno Saapunki, asiantuntijajäsen Niina Pekkala, Järjestösihteeri Jukka Loijas.

 

Sääntötyöryhmä:

Hannu Virtanen, Jarno Saapunki, Juho Hiltunen

 

Viestintätyöryhmä:

Soile Järvirova, Kirsti Reijonen, Juho Hiltunen, Sari Tapio

 

Asiamiehet, yhteyshenkilöt:

Käsityövastaava:
Leena Väyrynen

Kulttuurivastaava:
Soile Järvirova

Lapsi- ja nuorisovastaava:
Raisa Kuusela

Liikuntavastaava:
Anne Hirvasniemi

 

PAIKALLISTOIMINTA

 

KEMIN SEUDUN NÄKÖVAMMAISET RY

puheenjohtaja Pirjo Heikinjuntti

kerhonvetäjä Ilona Pääkkölä

  

MUU PAIKALLISTOIMINTA

Inari / Utsjoki                   kerhonvetäjä Raija Peuraniemi

Keminmaa                       kerhonvetäjä Ritva Torvinen

Kittilä                               kerhonvetäjä Sirkka Puumalainen

Kolari                              kerhonvetäjä Tuija Partanen

Pello                               kerhonvetäjä Paavo Konttajärvi

Posio                              kerhonvetäjä Irma Luokkanen

Ranua                            kerhonvetäjä Elli Sääskilahti

Rovaniemi                      kerhonvetäjä Anja Maunula

Salla                               kerhonvetäjä Hannu Virtanen

Simo                               kerhonvetäjä Riitta-Liisa Palovaara

Sodankylä                      kerhonvetäjä Minna Lehtola

Tornio                             kerhonvetäjä Leena Dahl

Ylitornio                          kerhonvetäjä Maarit LehtosaloLIITE 2

VUOSIKERTOMUS 2016                                                          LIITE 2

 

TAPAHTUMA- JA TOIMINTAKOOSTE 2016

 

YHTEENVETO TAPAHTUMISTA

 

                                                         Tapahtumat yht.                   Osallistujat yht

Paikalliset                                        161                                  1499

Seutukunnalliset                                 4                                      95

Alueelliset                                          10                                    255              

Tietotekniikka                                    33                                    260

Käsityö                                               34                                    448

Liikunta                                              92                                    508

Kulttuuri                                             14                                    63

Infotilaisuudet + koulutukset           23                                    548

Vertaisohjaajatoiminta                       4                                      20

Kaikki yhteensä                              375                                  3696

 

TARKEMPI ERITTELY

 

SEUTUKUNNALLINEN TOIMINTA 2016

 

Seutukuntakohtaiset (useamman kunnan yhteiset) näkövammaistapahtumat, joissa hanketoiminta mukana. Tapahtumat ovat pääsääntöisesti päivätapahtumia.

 

1) 30.5. Ylitornion seutukuntatapahtuma. Osallistujia 41.

2) 16.7. Posion ja Ranuan kerhojen yhteistapahtuma. Osallistujia 13

3) 27.9. Koillis-Lapin seutukuntatapahtuma Pyhällä. Osallistujia 24, joista näkövammaisia 12.

4) 12.11. Sodankylän, Kittilän ja Inarin kerhon kokoontuminen ja Sodankylän kerhon 20-vuotisjuhlat Sodankylässä. Osallistujia 21, joista 9 näkövammaista.

 

ALUEELLISEN TOIMINNAN TAPAHTUMAT 2016

 

Alueellinen näkövammaistoiminta on osallistumisperusteiltaan avointa kaikille toiminta-alueen näkövammaisille. Tapahtumat ovat yleensä useamman päivän pituisia. Tasavertaiset osallistumismahdollisuudet on otettu huomioon mm. kattamalla osallistujien edullisimman matkustustavan mukaiset matkakulut oman kotipaikkakunnan ja järjestämispaikkakunnan välillä. Yhdistys järjestää tapahtumiin myös yleisavustajia erityisesti sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten osallistumismahdollisuuksien turvaamiseksi ja lisäämiseksi.

6.-7.2. Kirjoittajakurssi Ylitornion Loma-Vietosella.Osallistujia 7, joista 5 näkövammaisia.

16.4. Kevätkokous Rovaniemen Santasportilla. Paikalla 79 henkilöä, joista 40 näkövammaisia.

26.-29.5. Liikuntatapahtuma OuLaKa. Lappilaisia osallistujia 12, joista 7 näkövammaisia.

16.-19.6. Kesäpäivät Luostolla. Osallistujia 14, joista 9 näkövammaisia.

17.-19.8. Neule- ja korityökurssi. Osallistujia 10, joista 6 näkövammaisia.

2.-3.9. Nuorten aikuisten päivä Rovaniemellä. Osallistujia 7, joista 3 näkövammaisia.

15. - 16.9. Paikallistoiminnan aktiivien päivät. Osallistujia 19, joista 10 näkövammaisia.

28.-30.9. Naisten päivät Ylitornion Loma-Vietosella. Osallistujia 7, joista 7 näkövammaisia.

26.11. Syyskokous. Osallistujia 80, joista 45 näkövammaisia.

30.11. Työllisyysilta. Osallistujia, 8 joista 8 näkövammaisia.

  

KOULUTUKSET JA INFOTILAISUUDET 2016

 

Työntekijöiden järjestämät:


16.1. Koulutus näkövammaisuudesta ja näkövammaisen kohtaamisesta sekä yhdistyksen toiminnasta lähihoitajaopiskelijoille. Mukana vertaisohjaaja Anne Hirvasniemi-Jääskeläinen ja NKL:n Niina Pekkala.

15.2. Koulutus näkövammaisuudesta ja näkövammaisen kohtaamisesta Lapin ammattiopiston lähihoitajaopiskelijoille. Osallistujia 15. Mukana NKL:n Niina Pekkala ja vertaisohjaaja Anne Hirvasniemi-Jääskeläinen.

24.2. Tiedotustilaisuus näkövammaisuudesta Järjestömessuilla. Tavoitettu n. 70 henkilöä. Mukana NKL:n  Niina Pekkala.

30.3. Koulutus näkövammaisuudesta Lapin ammattiopiston lähihoitajaopiskelijoille. Osallistujia 30.

19.4. Tiedotustilaisuus näkövammaisuudesta Järjestöt terveyskeskuksilla -päivänä. Tavoitettu n. 20 henkilöä. Mukana NKL:n Niina Pekkala.

19.4. Koulutus näkövammaisuudesta ja näkövammaisen kohtaamisesta Neuvokkaan vapaaehtoisille. Osallistujia 28. Järjestäjänä Neuvokas.

10.5. Vammaisliikunnan esittely Unelmien liikuntapäivänä. Osallistujia 23.

21.5. Koulutus näkövammaisuudesta ja näkövammaisen kohtaamisesta. Suomen Taksiliiton Lapin Lääninyhdistys ry:n järjestämä Taksinkuljettajakoulutus, Kaksi 1,5h koulutusta sisältäen luennon ja opastusharjoitteita. Osallistujina yhteensä 37 tulevaa tai ammatissa jo toimivaa taksinkuljettajaa. Mukana vertaisohjaaja Soile Järvirova.

16.-17.6.  Pimeä kahvila Sodankylässä. Tavoitettu 65 henkilöä. Mukana vertaisohjaajat Soile Järvirova, Maarit Lehtosalo ja Kirsti Reijonen.

23.8. Tiedotustilaisuus näkövammaisuudesta Neuvokkaan järjestämässä Sykettä Syksyyn -tapahtumassa. Tavoitettu 40 henkilöä.

21.9. Koulutus näkövammaisuudesta ja näkövammaisen kohtaamisesta Ivalon terveyskeskuksessa. Osallistujia 5.

29.9. Koulutus näkövammaisuudesta ja näkövammaisen kohtaamisesta Napapiirin Omaishoitajat ry:n tapahtumassa. Osallistujia 12. Järjestäjänä Napapiirin Omaishoitajat ry.

4.10. Kokemuskouluttajana toimiminen Yliopiston sosiaalityön opiskelijoiden kurssilla. Osallistujia 4.

19.10. Koulutus näkövammaisuudesta ja näkövammaisen kohtaamisesta Kolarin kunnanvirastolla. Osallistujia 6.

17.11. Tiedotustilaisuus näkövammaisuudesta Rovaniemen kirjastolla. Tavoitettu 15 henkilöä.

25.11. Koulutus näkövammaisuudesta ja näkövammaisen kohtaamisesta Rovaniemen Klubitalo Roihulassa. Osallistujia 5.

 

Vertaisohjaajien järjestämät:

 

15.1. Koulutus näkövammaisuudesta ja näkövammaisen kohtaamisesta. Osallistujia 30. Kouluttajana vertaisohjaaja Anne Hirvasniemi-Jääskeläinen.

22.3. Koulutus näkövammaisuudesta ja näkövammaisen kohtaamisesta Lapin ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoille. Osallistujia 30. Aiheina näkövammaisten kohtaaminen ja opastaminen sekä ikääntyminen ja näkö. Kouluttajana vertaisohjaaja Leena Väyrynen.

20.4. Koulutus näkövammaisen kohtaamisesta Järjestökeskus Kitisen vapaaehtoisille Esteettömien tanssien yhteydessä. Osallistujia 28. Kouluttajana vertaisohjaaja Kirsti Reijonen. Mukana NKL:n Niina Pekkala.

28.4. Koulutus näkövammaisuudesta Marraskosken Erän jäsenistölle. Aiheena ikänäkö ja yleisimmät näkövammat. Osallistujia 15. Mukana NKL:n Niina Pekkala. Kouluttajana vertaisohjaaja Jukka Loijas.

27.9. Koulutus näkövammaisuudesta ja näkövammaisen kohtaamisesta Sallan Kinttalankodin työntekijöille. Osallistujia 5. Kouluttajana vertaisohjaaja Hannu Virtanen.

30.9. Koulutus näkövammaisuudesta ja näkövammaisen kohtaamisesta Lapin ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoille. Osallistujia 40. Aiheena kohtaaminen ja opastaminen sekä omakohtaisia kokemuksia näkövammaisena elämisestä. Kouluttajana vertaisohjaaja Leena Väyrynen.

25.10.  Koulutus näkövammaisuudesta ja näkövammaisen kohtaamisesta Lapin ammattikorkeakoulun lähihoitajaopiskelijoille. Osallistujia n. 25. Mukana NKL:n Niina Pekkala. Kouluttajana vertaisohjaaja Jukka Loijas.

LIITE 3

VUOSIKERTOMUS 2016                                      LIITE 3

 

TIETOTEKNIIKKAPALVELUN VUOSIKERTOMUS 2016


Yhdistys toteutti vuosina 2003 - 2008 ”Tietotekniikan kansalaistaidot tutuksi lappilaiselle näkövammaiselle” -projektin, jonka tavoitteena oli lappilaisen näkövammaisen tietoteknisten kansalaistaitojen kehittäminen ja tietoyhteiskunnasta syrjäytymisen estäminen. Tietotekniikkaprojektin toiminta on jatkunut vakiintuneiden ja edelleen kehittyvien toiminta- ja palvelumallien muodossa Tietotekniikkapalvelun nimellä vuodesta 2009 alkaen osana yhdistyksen hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on lappilaisten näkövammaisten syrjäytymisen estäminen ja elämänlaadun parantaminen.

Tietotekniikkapalvelun työntekijänä on vuonna 2016 toiminut kokoaikainen Atk –kouluttaja. Tietotekniikkapalvelu on toimintavuoden aikana työllistänyt myös palkkatuella kaksi määrä- ja osa-aikaista atk-tukihenkilöä.

Vuonna 2016 lappilaisille näkövammaisille järjestettiin (suluissa 2015) Tietotekniikkapalvelun toimesta yhteensä 11 (18) tietotekniikan käyttöön liittyvää pienryhmäohjaus/kurssia, jotka keräsivät yhteensä 45 (66) osallistujaa. Kursseista 10 oli yksipäiväisiä ja 1 kaksipäiväistä. Kurssipäiviä osallistujille kertyi yhteensä 45 (66). Kursseista 5 järjestettiin Lapin Näkövammaiset ry:n palvelukeskuksessa Rovaniemellä – 11 osallistujaa, sekä 6 Kemin Seudun Näkövammaiset ry:n toimitiloissa Annantuvalla Kemissä - 34 osallistujaa.

Tietotekniikasta kiinnostuneiden näkövammaisten omaehtoisen tietoteknisen toiminnan aktivoimiseksi ja edistämiseksi järjestettiin laaja-alaista matalan kynnyksen vertaistuki/mikrokerhotoimintaa. Vuonna 2016 toteutettiin vertaistuki/mikrokerhotoimintaa Tietotekniikkapalvelun toimesta Rovaniemellä ja Kemissä seuraavasti; Rovaniemellä mikrokerho kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä 6 (10) kertaa keräten 38 (45) näkövammaista osallistujaa ja 18 (29) avustavaa henkilöä. Kemissä mikrokerho kokoontui 6 (10) kertaa keräten 28 (51) näkövammaista osallistujaa ja 12 (17) avustavaa henkilöä. Vertaistuki/mikrokerhotoimintaa toteutettiin Tietotekniikkapalvelun toimesta myös Sodankylässä 4 kertaa 23 näkövammaisen osallistuessa 13 avustajan kanssa. Kemijärvellä vertaistuki/mikrokerhotoiminta toteutui 2 kertaa 20 näkövammaisen osallistujan ja 15 avustajan kera. Kittilässä kokoonnuimme 2 kertaa 13 näkövammaisen ja 16 avustajan voimin. Ylitorniolla puolestaan vertaistuki/mikrokerhotoiminta oli koolla 2 kertaa 12 näkövammaisen ja 7 avustajan ryydittämänä.

Kokoontumisten aiheina ovat olleet mm. Daisy -kuuntelulaitteet, Skype -puheohjelma, matkapuhelimien ohjelmat, iOS – laite-esittelyt, digikamerat, varmuuskopiointi sekä erilaiset tallennusmediat. Mikrokerhojen vetäjänä on toiminut Tietotekniikkapalvelun atk-kouluttaja apunaan alueen vapaaehtoisia mikrotukihenkilöitä sekä määrä- ja osa-aikaisia atk-tukihenkilöitä. 

Näkövammaisten tietotekniikan käyttöön liittyvää käyttäjätukea ja –opastusta on annettu toiminnan ja kohderyhmän puitteissa vuonna 2016 puhelimitse yhteensä 879 (870) kertaa. Käyttäjätuen tarpeet ovat vaihdelleet tapauskohtaisesti. Toisinaan ongelmatilanteet ovat ratkenneet nopeasti, mutta toisinaan on vaadittu useita yhteydenottoja yksittäisen tilanteen selvittämiseksi. Nk. etähallintaohjelmaa on myös pystytty hyödyntämään ongelmanratkaisuissa, vuonna 2016 on ollut kirjattuja etähallintaohjelman käyttökertoja 249 (211) kpl.

ATK – kouluttajan ja ATK -tukihenkilön suorittamia henkilökohtaisia asiakas- ja käytönohjauskäyntejä näkövammaisen tietokoneenkäyttäjän kotona on kirjattu yhteensä 69 (60) kertaa. Henkilökohtaisten asiakaskäyntien ja henkilökohtaisten palvelutilanteiden 210 (290) kertaa, yhteydessä on ratkottu tietokoneen käyttöön liittyviä ongelmatilanteita, opastettu tietokoneen käyttöön liittyvissä yksilöllisissä tarpeissa, kartoitettu tietoteknisten laitteiden tarvetta, sekä ohjattu tietokoneen, laitteiden ja apuvälineohjelmien hankintaprosessin käynnistämisessä.